Nyttige lenker

 • Litteraturliste
  FOUSAM har laget en oversikt over anbefalte bøker, bokkapitler og artikler bl.a. til tema brukermedvirkning, kvalitetsforbedring, læring og mestring samt implementering og evaluering.
  .
 • Helsedirektoratet
  Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.
  .
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  For å vite hva som er gode helsetjenester, er forskningsbasert kunnskap avgjørende. Mange opplever det som svært krevende å håndtere den store mengden kunnskap som finnes. Her har Kunnskapssenteret en viktig rolle som tilrettelegger. Senteret oppsummerer forskningsresultater om effekt av behandling eller tiltak.
  .
 • Helsebiblioteket
  Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.
  .
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
  NK LMH er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling skal NK LMH støtte opp under landets lærings- og mestringstjenester.
  .
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
  Kompetansesenteret som er finansiert av Helsedirektoratet, er en brobygger i møtet mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk helse.
  .
 • Helsefilm.no
  Sørlandet sykehus HF har de siste årene utviklet en webbasert portal for kvalitetssikret helsefilm og jobber for at film skal tas i bruk i behandlingslinjen som et pedagogisk verktøy for å understøtte behandlingen, til å informere og til gi opplæring til pasienter og pårørende. Filmene skal fungere som en kunnskapskilde, en støtte, inspirasjon og veiledning for aktuelle målgrupper.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.