Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Helse Fonna har sin base ved Bjørgene omsorgssenter i Haugesund kommune. Senteret er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen «Undervisningssykehjem» som startet i 1999. Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter, brukere og pårørende i sentrum. Utviklingssenteret arbeider for at kommunene i Helse Fonna kan tilby tjenester som har god kvalitet og som bygger på kunnskapsbasert praksis.

I tillegg skal USHT være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene. Senteret har fokus på fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder, som f.eks. Pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge hender». Ut over det videreutvikler de praksistilbud til elever, lærlinger og studenter, tilbyr kompetanseheving til ansatte og tilrettelegger for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Utviklingssenteret er en av FOUSAM sine samarbeidspartnere og representert i FOUSAM. Dertil har de et godt samarbeid med Senter for omsorgsforskning Vest og de andre USHT-ene i vest.

Les mer på USHT sine nettsider www.bjorgeneush.no.

Andre samarbeidspartnere