Samarbeidsavtaler

avtaleneDet er inngått en overordnet samarbeidsavtale og 12 tjenesteavtaler, samt særavtaler mellom Helse Fonna og kommunene i regionen. Hovedmålet med avtalene er å sikre pasienter og brukere samordning, kontinuitet og faglig god kvalitet i tjenestetilbudet, uavhengig om de mottar tjenestene fra sjukehuset eller fra kommunehelsetjenesten.

Samarbeidsavtalene

→ arkiv
.


Oppfølging av samarbeidsavtalene

Samhandlingsutvalget (SU) har som oppgave å følge opp de lovpålagte samarbeidsavtalene som helseforetaket og kommunene har inngått, her under initiere en årlig gjennomgang av avtalene. I 2015 har SU valgt å fokusere på utvalgte avtaler som er særlig krevende for partene i staden for en bredere generell gjennomgang.

→ Handlingsplan for oppfølging av samarbeidsavtaler 2015-2017
.


FOUSAM i samarbeidsavtalene

Samarbeidet om FoU-enhet for samhandling er forankret i forpliktende avtaler mellom partene.

→ FOUSAM i samarbeidsavtalene

I tillegg har Helse Fonna HF, kommunene i regionen og Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskolen på Vestlandet fra 1.1.2017) inngått en egen avtale om drift av FoU-enhet for samhandling (FOUSAM).

→ samarbeidsavtale om FOUSAM