Årsmelding

Årsmelding 2016

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskolen på Vestlandet (tidl. Høgskolen Stord/Haugesund) og 18 kommuner i regionen. Finansieringen er delt likt mellom samhandlingspartene. Medarbeiderne i enheten har til sammen bred og tverrfaglig kompetanse. Ved utgangen av 2016 hadde teamet totalt 3.7 stillinger. Læring- og mestringsteamet i Helse Fonna (LMS-team) er organisatorisk lagt til FOUSAM og styrker enheten med ytterligere 2,0 stillinger.

FOUSAM har hatt ti interne møter og to teamsamlinger sammen med hele LMS-teamet i fjor. Et viktig tema i enheten har vært utvikling av gode samarbeids- og arbeidsprosesser i teamet og FOUSAM sin rolle som fasilitator i faglige nettverk, arbeidsgrupper og prosjekt. FOUSAM sin rolle som fasilitator tar utgangspunkt i «Practice Development»-tilnærming. Flere i teamet har tilegnet seg kompetanse på Practice development (PD) og bruker dette sammen med annen erfaring og kunnskap om veiledning, pedagogikk, ledelse og prosesstyring i sin tilnærming som fasilitatorer. Internt i teamet har PD-metodologien blitt brukt til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og strukturer og har bidratt til å effektivisere arbeidet og kommunikasjonen.

Satsingsområdene til FOUSAM er foreslått av partene og står uendret fra 2014. Til sammen har FOUSAM gitt prosjektstøtte til 16 samhandlingsprosjekter og har fulgt opp åtte faglige nettverk og to arbeidsgrupper i 2016. Forprosjektet «Utvikling av recovery college i Helse Fonna-regionen» mottok midler fra Norges forskningsråd. Prosjektet «Recoverykurs og utdanningsopplegg» fikk midler fra Extrastiftelsen. To doktorgradsstipendiater er tilknyttet enheten i tillegg til forskergruppen «Helseteam for eldre» som bistår med rådgiving og videreutvikling av «Helseteam for eldre»-modellen.

En viktig oppgave FOUSAM har er å skape samhandlingsarenaer i regionen. I 2016 har enheten invitert til forskingskonferanse og gjennomført 20 pasient- og pårørendekurs i samarbeid med partene. I tillegg har FOUSAM arrangert prosjektledersamling, firedagers kurs og påfyllsdag i helsepedagogikk, todagers formidlingskurs og ØH-kompetansepakke som en del av kompetansehevingen enheten tilbyr.

FOUSAM skal bidra til økt brukermedvirkning i samhandlingsfeltet. For å sikre reell brukermedvirkning i regionen har enheten ansatt egen erfaringskonsulent. Sammen med Helse Fonna har en utviklet en brukerbank som skal være et verktøy for å rekruttere brukerrepresentanter til råd og utvalg, forskning og utviklingsprosjekter i FOUSAM- og Helse Fonna-regi. I tillegg ble det arrangert samlinger for brukerorganisasjoner og erfaringsformidlere.

Det er fortsatt behov for å gjøre FOUSAM bedre kjent i regionen. Kommunikasjonsaktivitetene hadde derfor som mål å sikre en felles forståelse av nytteverdien enheten har. I tillegg har FOUSAM støttet prosjekter, nettverk og arbeidsgrupper med forskjellig markedsføringsmateriell.

FOUSAM ser tilbake på nok et år med høy aktivitet og opplever å bidra til samhandlingen i vår region. Vi er arenaen der kommunene, foretaket og høgskolen i fellesskap kan samarbeide om utdanning, forskning, kompetanseheving og innovasjon.

I 2016 oppnevnte Samhandlingsutvalget (SU) en arbeidsgruppe med formål om å se på muligheter for å videreutvikle FOUSAM sin rolle i arbeidet med å styrke og stimulere til forskning. Arbeidsgruppen vil levere rapport til SU i løpet av første halvår 2017 med anbefalinger til hvordan FOUSAM organisatorisk, økonomisk og faglig kan være et verktøy for samarbeid om forskning i trepartssamarbeidet.

FOUSAM ser frem mot et 2017 med høy aktivitet og god samhandling.

Les hele årsmeldingen 2016.

fousam_årsmelding_2015  FOUSAM årsmelding 2016

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.