Læring og mestring

Fagnettverk for læring og mestring

Høsten 2013 ble fagnettverk for læring og mestring (LMS-nettverk) etablert i Helse Fonna regionen.

Nettverket er forankret i
Stacked stones

 • Tjenesteavtale 2: «Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering, lærings- og mestringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester.»
 • Tjenesteavtale 6: «Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling»
 • Tjenesteavtale 10: «Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid»

Mål for nettverket

Nettverket skal bidra til at pasient og pårørende får faglig gode lærings- og mestringstilbud på rett nivå, til rett tid og ut fra geografiske forutsetninger.

→ mandat
.

Arbeidsområde

 • Utarbeide handlingsplan for utvikling av lærings- og mestringstilbud i området, og plan for gradvis overføring av LM-tilbud som skal etableres i kommunene. I planen skal det gå fram hvilke pasient- og pårørendetilbud som fremover bør tilbys i spesialisthelsetjenesten.
 • Utarbeide plan for kompetanseutvikling på området.
 • Bidra til at opplæring av pasient og pårørende blir en del av pasientforløp på tvers av nivå.
 • Bidra til brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av LM-tilbud.
 • Bidra til at foretak og kommuner har oversikt på og er kjent med aktuelle LM-tilbud og at det blir etablert rutiner og kriterium for henvisning mellom tjenestenivå der det er påkrevd.

→ handlingsplan 2019

→ rapport «Hvordan kan lærings- og mestringstilbud organiseres i Helse Fonna etter 2016?»

.

Organisering

Nettverket har valgt å ha en koordinator i hvert geografisk område: Haugalandet, Hardanger og Sunnhordland.

Haugalands området

 • Christense Eileraas Ek, LMS-teamleder/FOUSAM (leder i nettverket)
 • Helene Fjellheim Midthun, Suldal kommune (nestleder i nettverket)

Hardanger området

 • Jorunn Sekse, LMS-team/FOUSAM (leder i nettverket)
 • (ingen nestleder i nettverket for øyeblikket)

Sunnhordland området

 • Sigrid Bøthun, LMS-team/FOUSAM (leder i nettverket)
 • Britt Mari Farestveit, Bømlo kommune (nestleder i nettverket)
  .

→ kontaktinformasjon (representanter i LM-nettverket)

Arbeidsverktøy

Brosjyre «Leve betre!» (pdf)
Presentasjon «Leve betre!» (ppt)
K
onkretisering av arbeidsoppgaver for kontaktperson for læring og mestring (pdf)
Sjekkliste for arrangering av kurs/temakvelder (word)
Sjekkliste for frisklivmeistring kommunenettsider
Ressursdokument rekruttering

Har du innspill eller kommentarer som skal med videre i neste versjon av dokumentene, da kan du ta kontakt med:

Emy Kirkhus Dale
Konsulent/koordinator
Lærings- og mestringssenteret
Telefon: 52 73 28 82
E-post: emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no