Folkehelse

Handlingsplan 2019

Mål for nettverket (fra mandat)

Mål for nettverket er å styrka folkehelsa i regionen ved å jobbe for ein endring av helsetenestene mot ein meir helsefremmande, førebyggande og heilskapleg teneste og saman bidra til å dempe vekst i forbruk av helsetenestene.

 Fagnettverket skal vere ein arena for å møtas, utvikla felles språk og ståstad for folkehelsearbeid i kommune og føretak. Det skal fokusera på samanheng i tenestene, kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.

 Årsplan/handlingsplan lages utifrå aktuelle samhandlingsområder som nemnd i tenesteavtale 10.

 Fagnettverket vil på område der det er naturleg samarbeide med allereie etablerte fagnettverk i Helse Fonna, og regionale nettverk for folkehelsearbeid (folkehelseforum).

Tenesteavtale 10

Samhandlingsområder:

 • helseovervaking, inkludert analyse av befolkninga sin helsetilstand og påverknadsfaktorar
 • smittevern
 • tiltak retta mot barn og unge
 • førebyggjande arbeid retta mot eldre
 • forsking- og utviklingsprosjekt
 • kornpetanseheving
 • levevanar —sjukdommar som kan førebyggjast
 • tiltak for å redusera sosial ulikhet i helse
 • tiltak knytt til det lokale utfordringsbildet


Spørsmål til enhetene i forbindelse med folkehelseaktivitet i tjenesteapparatet:

Fagnettverket har som mål å styrke folkehelsa i regionen ved å jobbe for en endring av helsetjenestene mot en mer helsefremmende, forebyggende og helskaplig tjeneste. For å få et bilde på hvordan dette ser ut i dag og ut ifra dette peke på viktige satsninger fremover ber vi om følgende:
Gi eksempler fra din kommune/sykehus/enhet på hvilken folkehelseaktivitet som finnes/ jobbes med i dag. Det kan både handle om implementerte tiltak eller om pågående prosjekt/satsninger innen helse- og omsorgstjenestene.


Spørsmål til enhetene i forbindelse med folkehelseaktivitet i tjenesteapparatet:

Fagnettverket har som mål å styrke folkehelsa i regionen ved å jobbe for en endring av helsetjenestene mot en mer helsefremmende, forebyggende og helskaplig tjeneste. For å få et bilde på hvordan dette ser ut i dag og ut ifra dette peke på viktige satsninger fremover ber vi om følgende:

Gi eksempler fra din kommune/sykehus/enhet på hvilken folkehelseaktivitet som finnes/ jobbes med i dag. Det kan både handle om implementerte tiltak eller om pågående prosjekt/satsninger innen helse- og omsorgstjenestene.


Folkehelsearbeidet- i spenningsfeltet mellom helsetjenesten og befolkningen

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging arrangerte fagdag for kommunekontaktene og spesielt inviterte gjester på Tysværtunet 22. januar.

Hoved foreleser var professor Geir Sverre Braut og tema for dagen var:

Folkehelsearbeidet- i spenningsfeltet mellom helsetjenesten og befolkningen. Hvordan kan forebyggende arbeid og klinisk innsats trekke i samme retning? Ulike tema ble berørt, som f. eks:

 • Hva legger vi i begrepene vi bruker om folkehelsearbeidet?
 • Hva satser vi på i folkehelsearbeidet? Innsats for de store gruppene eller høyrisikogrupper?
 • Hva er helse- hva er sykdom? og den politiske konteksten

På fagdagen ble det også presentert to lokale eksempler på redskaper/ tilnærming til folkehelsearbeid.  Eksemplene viste hvordan de jobbet med utfordringer og ressurser på ulike måter, og hvor viktig samhandling og gode forløp er for å skape helse og mestring hos innbyggerne. Inger Lise Bratteteig presenterte BTI som redskap for oppfølging, samhandling og hvordan få fram den aktuelle brukers stemme. Mens Marianne Fjeldheim presenterte resultater fra kols-rehabilitering i sykehuset og hvilken effekt intensivtrening hadde for den enkelt deltaker.

Gruppearbeidet som avsluttet dagen ble en nyttig øvelse i å konkretisere tema/problem for innsats i folkehelsearbeidet og bevisstgjøre oss på hvor innsatsen bør settes inn.

Ressursgruppa for nettverket bruker innspill fra fagdagen til å lage handlingsplan for 2019 og se på mulighetene for felles satsningsområder i Helse Fonna.


Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging var samlet til sitt første møte mandag 29. januar 2018. Nettverket er forankret i tjenesteavtale 10, der dets oppgaver blir beskrevet som å fokusere på sammenheng i tjenestene, kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.

Under oppstartsmøte fikk brukerrepresentanter, foretak- og kommuneansatte informasjon om fagnettverkene knyttet til FOUSAM og organiseringen av disse. Arbeidet som ble gjort i tankesmia om folkehelse på initiativ av Dag Helge Rønnevik høsten 2017 ble også videreformidlet.

20180129_oppstartsmøte_folkehelsenettverk

Engasjerte deltakere fordypet seg i nettverkets mandat og kom med konkrete ønsker og ideer for hvordan arbeidet i nettverket kan tas videre. Ressursgruppa som ble valgt ut tar med seg disse tankene når handlingsplan for nettverket skal utarbeides.

Nettverket er klar for en samlet innsats for folkehelsearbeid i Helse Fonna-regionen samtidig som en spiller på allerede etablerte nettverk og grupper.

→ mandat
→ handlingsplan 2018
.


Tankesmie om folkehelse

Hva handler egentlig folkehelse om? Dette var tema da personer fra ulike sektorer møttes i en tankesmie i november 2017, arrangert av fagnettverk for folkehelse i samarbeid med et phd-prosjekt ved NTNU.

→ kompendium «Snakker vi samme språk? En tankesmie om terminologi i folkehelsearbeidet på tvers av sektorer.»

Se filmene fra tankesmia og delta gjerne i samtalen.

→ film 1
→ film 2
→ film 3