Eldremedisin

Eldremedisinsk nettverk

forskergruppeI 2016 ble det geriatriske fagnettverket slått sammen med demensnettverket som er et tidligere nettverk drevet gjennom alderspsykiatrisk poliklinikk.

Begge nettverk har hatt mange av de samme utfordringene i sin arbeidshverdag og et felles behov for kompetanseheving, erfaringsutveksling og deltakelse i fagnettverk.

Det nye eldremedisinske fagnettverket har som mål å skape et levende nettverk for kompetansebygging, spredning og implementering av eldremedisinsk og alderspsykiatrisk fagkunnskap i praksisfeltet.

Nettverket skal bidra til deling av erfaringer og kompetanse og skal samhandle om å sikre gode pasientforløp og helhetlige tjenester for eldre med sammensatte lidelser og behov. I tillegg skal fagnettverket utarbeide undervisningsmateriell ut i fra nasjonale føringer, samt spre og implementere mest mulig lik praksis innenfor pasientsikkerhet i de ulike organisasjonene.

Fokusområdene er legemidler, fallforebygging, ernæring, trykksår og demens.

→ mandat (geriatrisk fagnettverk)
→ handlingsplan 2017
→ årsrapport 2016

Kontaktinformasjon
Leder av nettverket: Synnøve Bremer Skarpenes, Helse Fonna
→ kontaktinformasjon