Arbeidsgrupper

FOUSAM etablerer og godkjenner arbeidsgrupper på oppdraget frå SU. Arbeidsgrupper vert oppretta for å sikre gode pasientforløp på tvers av nivå og sektorer.

Hovudfokus skal vere

 • Oppfølging av viktige områder i samarbeidsavtalane
 • Avklaring av konkret ansvars- og oppgåvefordeling
 • Fagutvikling og utvikling av felles prosedyrar
  .

→ Arbeidsflyt arbeidsgrupper
.


Arbeidsgruppe barselomsorg

God barselomsorg er viktig for både barn og foreldre og da er eit godt fungerande samarbeid mellom fødeavdeling og helsestasjon viktig. Fagnettverket innan barn og unge si hovudoppgåve er å bidra til å sikre gode pasientforløp på tvers av nivå og ha fokus på fagutvikling. Nettverket fekk meldt bekymring frå praksisfeltet om at barselomsorga i overgangen mellom sjukehus og heim ikkje alltid fungerer godt, og opprettar difor ei arbeidsgruppe. Den skal sjå på korleis tenesteavtale 8 som fordeler oppgåver og ansvar, kan følgjast betre opp i praksis. Arbeidsgruppa har til saman lang og brei erfaring frå både kommune og sjukehus som helsesøster, jordmor, lege og brukarrepresentant.

Arbeidsgruppa har kome med forslag til forbetringar i ein rapport som vart presentert for Samhandlingsutvalet den 13. sept 2018. Tidleg heimebesøk og auka kompetanse hos dei som møter nybakte mødrer, er viktige punkt i rapporten. Her kan du lese sjølve rapporten Rapport frå arbeidsgruppe Barselomsorg – samhandling.

Medlemmar av arbeidsgruppa

 • Marit Alice Venheim, fagutviklingsjordmor føde/barsel, Haugesund sjukehus
 • Solveig Elisabeth Nøkling, fagutvikler føden, Stord sjukehus
 • Astrid Skeie, helsestasjonslege og fastlege, Sveio kommune
 • Inger Johanne Monstad, jordmor, Haugesund kommune
 • Liv Turid Steinsbø Halbmyr, leiande helsesøster, Bømlo kommune
 • Olaug Våge Welde, brukarrepresentant

Kontaktperson i Fagnettverk barn og unge og FOUSAM er Sølvi Heimestøl.
.


Arbeidsgruppe kartlegging av forskning i kommunene

Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene, helseforetaket, høgskolen og FOUSAM med mandat til å se på muligheter for å videreutvikle FOUSAM sin rolle i arbeidet med å styrke og stimulere til forskning i trepartssamarbeidet.

Som en del av oppdraget gitt av SU, utarbeidet og sendte arbeidsgruppen en kartlegging til alle 18 kommuner ved rådmenn i Helse Fonna-regionen. Resultatet av denne kartleggingen vil kunne si noe om forskningsaktiviteten i kommunene i dag og om hvilke ambisjoner kommunene har for forskning i og på sin kommune, og vil gi svar på om kommunene har ønske og behov for et formelt samarbeid om forskning med foretak og høgskolen.

Arbeidsgruppen vil levere rapport til SU med anbefalinger for veien videre og vil kunne si noe om mulighetene for hvordan FOUSAM organisatorisk, økonomisk og faglig kan være et verktøy for samarbeid om forskning i trepartssamarbeidet.
.


Arbeidsgruppe brukerundersøkelse i kommunalt ØH-døgntilbud

I Helse Fonna-regionen har de fleste kommunene nå startet opp med ØH-døgntilbudet, noen i interkommunalt samarbeid og andre på egen hånd. Samhandlingsutvalget så det som nyttig å bruke et felles verktøy i alle kommunene for å høre brukerne sine erfaringer med tilbudet. Oppdraget med å utarbeide verktøy og organisere gjennomføringen ble gitt til FOUSAM.

En arbeidsgruppe med representanter fra både kommune, brukere og foretak utarbeidet verktøy og planla arbeidet. Fagsenter for pasientrapporterte data, Helse Bergen, som har en regional funksjon for brukerundersøkelser, har ansvar for databasen, mens FOUSAM har ansvar for informasjonsmateriell til personale og brukere og kontakten med den enkelte ØH-døgnenhet. Pasientene svarer på undersøkelsen rett før utskrivning og kan få praktisk hjelp fra personalet eller pårørende i gjennomføringen. Kommunen kan velge om de vil svare på nettbrett eller på papir. De første resultatene fra alle kommunene ble presentert samlet for Samhandlingsutvalget høsten 2016, hver kommune fikk tilsendt sine resultat.

Undersøkelsen viser at pasientene er svært godt fornøyd med oppholdet i kommunalt ØH-døgntilbud. Undersøkelsen pågår kontinuerlig og er nå forankret i tjenesteavtale 4 mellom kommune og foretak. Resultater blir presentert årlig for Samhandlingsutvalget og kommunene.
.


Arbeidsgruppe brukermedvirkning i LAR-feltet

Basert på dialogmøte 30. mai 2016 mellom brukerorganisasjonene ProLar, RiO, BIO, Mental Helse og LPP, representanter fra kommunene Sveio, Karmøy, Haugesund og Stord og Helse Fonna (klinikkdirektør psykisk helse, samhandlingsavdelingen, LAR og lærings- og mestringsteamet) ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle foreslå konkrete tiltak for videreutvikling av brukermedvirkning for pasientgruppen innen LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

Gruppen sitt mandat var å beskrive eksisterende brukermedvirkning generelt og i LAR spesielt, foreslå forbedringer innen nåværende struktur og vurdere et eget brukermedvirkningssystem for LAR-brukere.

Gruppen som ble ledet av funksjonsleder Margaret Heimdal har avsluttet sitt arbeid og kommet med konkrete anbefalinger til styrking av brukerinvolvering uten at det blir opprettet et eget brukerråd for LAR.
.


Arbeidsgruppe for vurdering av oppretting av fagnettverk innen habilitering og rehabilitering

Samhandlingsutvalget gav FOUSAM i oppdrag å innkalle berørte instanser for å vurdere oppretting av et fagnettverk innen rehabilitering og habilitering. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som konkluderte med at det på nåværende tidspunkt (nov. 2015) ikke er behov for et nytt nettverk. Gruppen er av den oppfatning at det er mulig å ivareta innspill og utfordringer fra partene i eksisterende strukturer.

Derimot ser arbeidsgruppen behov for en drøfting om hvordan koordinerende eining (KE) med «utøvende linje» og regional overbygning, praktisk skal være knyttet til FOUSAM. Målet med en slik gjennomgang er å sikra at en på best mulig vis bidrar med praksis som underbygger og forsterker begge parter sine oppgaver i samhandlingsfeltet.

SU støtter dette og vil nedsette en ny arbeidsgruppe som skal klargjøre samhandling mellom KE og FOUSAM.
.


Arbeidsgruppe hospitering

Kommuner i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF og Høgskulen på Vestlandet har inngått en gjensidig hospiteringsordning som bygger på overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale 6, «Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling». Arbeidsgruppen har utarbeidet en ny rutine for hospitering som er gjeldende fra januar 2016 og avløser gammel avtale fra 2001. Hovedintensjon med den nye rutinen er en forenkling av tidligere avtale og at ny prosedyre tydeliggjør flere faggrupper som mål for hospitering.

Hospiteringsordning og -rutine

Søknadsskjemaer og svarskjemaer

Evalueringsskjemaer

 


Arbeidsgruppe intravenøs behandling/behandlingshjelpemidler

Samhandlingsutvalget har fått tilbakemelding at det er behov for tydeligere definisjoner i tjenesteavtale 1 når det gjelder ansvars- og oppgavefordelingen i forbindelse med intravenøs behandling og behandlingshjelpemidler. I slutten av 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Haugesund kommune, Karmøy kommune og Helse Fonna. Gruppen har utarbeidet endringer/forenkling av punkt 4 i tjenesteavtale 1 om intravenøs behandling og behandlingshjelpemidler. Forslaget skal gjennomgås i forbindelse med oppfølging av samarbeidsavtalene om våren 2016.

→ Rapport fra arbeidsgruppe intravenøs behandling/behandlingshjelpemidler
.


Arbeidsgruppe Blodtransfusjon i kommunehelsetenesta

Arbeidet sitt mål var å leggje til rette for at personar med institusjonsplass som har trong for blodtransfusjon, kan få dette utført av primærhelsetenesta i sin heimkommune dersom avstand til sjukehus eller omsyn til personen gjer dette nødvendig. Transfusjon utført i kommunen skal ha same kvalitet og faglege standard som tilsvarande teneste i sjukehus.

Arbeidsgruppa har utarbeidet:

 • Prosedyrar for transfusjon av blodprodukt i primærhelsetenesta
 • Prosedyrar for teoretisk og praktisk opplæring av helsepersonell

Prosedyrane er i tråd med gjeldande lover og forskrifter, og fremje kunnskapsbasert praksis med lokal tilpassing.

arbeidsgruppe_blodtransfusjon_retningslinjer

 

Prosedyrar for transfusjon av blodprodukt i kommunehelsetenesta, og opplæringsplan for helsepersonell som skal utføre slike transfusjoner

 .