Velferdsteknologi

velferdsteknologiprosjekt_haugalandet

Innovasjon for morgendagens omsorg

Velferdsteknologiprosjekt Haugalandet

Velferdsteknologiprosjektet handler om å legge til rette for større trygghet i eget hjem og vise til nye løsninger for morgendagens omsorg, sier prosjektleder Sturle J. Monstad. Han mener at det ikke er teknologien i seg selv som er viktig, men mulighetene den gir for at enkeltindivid kan mestre hverdagen bedre.

Interkommunalt samarbeid
Rogaland er det fylket i Norge som vil få den største veksten i antallet eldre i årene som kommer. Samtidig vil det være utfordringer med å skaffe nok ansatte om vi skal løse morgendagens utfordringer slik vi gjør det i dag. Ti kommuner i Haugesundregionen har valgt å gå sammen om å finne de beste løsningene for sine innbyggere. De deltar i velferdsteknologiprosjektet der blant andre Helse Fonna helseforetak, Høgskulen på Vestlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, brukerrepresentanter og FOUSAM er med. Fra kommunene vil både ansatte fra helse, IT og innkjøp delta, mens prosjektlederen er ansatt i Haugaland Vekst IKS. Prosjektperioden er på to år, frem til september 2017.

Nye tekniske muligheter
Det følger noen utfordringer med når mennesker som gjerne både sliter med hukommelse, akutt sykdom og vansker med førlighet, får en knapp de selv er ansvarlig for å trykke på. Trygghetsalarmen fungerer godt for mange, men vi bør også ta i bruk løsninger som varsler når brukeren selv ikke kan varsle. Her ligger rom for forbedring og mange muligheter. Monstad viser til at både brukere og pårørende vet stadig mer om hvilke muligheter som finnes på markedet og etterspør disse i kommunen og på elektrobutikker.

Noen ser nytten av trygghetsalarmer som også virker utenfor hjemmet, alarmer som kan varsle hvor en er og som tilbyr telefonkontakt overalt det er mobildekning. Slike løsninger er i fritt salg i dag og vil nok komme i kommunene i årene fremover, sier Monstad.

Kompetansenettverk
Et mål i prosjektet er å trekke lokale bedrifter inn i arbeidet. Haugaland Vekst er med i Norwegian Smart Care Cluster og det er en rekke næringsaktører som jobber for å bidra til at helsesektoren blir bedre ved hjelp av nye produkter og tjenester.

Også på nasjonalt nivå fins det spennende og viktige prosjekter, påpeker Monstad. Helsedirektorat og KS samarbeider i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet samveis, der 31 kommuner prøver ut ulike teknologier og løsninger. Det kommer stadig resultater og anbefaling til standarder og teknologikrav fra dette arbeidet, og det vil være viktig å bygge videre på deres erfaringer og råd.

Omtale i media

 


«Trygghet i eget hjem»

Et velferdsteknologiprosjekt med utprøving av videokommunikasjon mellom hjemmetjenesten og hjemmeboende brukere med KOLS

Prosjektet er et samarbeid mellom Haugesund kommune, Helse Fonna HF, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft samt FOUSAM og handler om videokommunikasjon mellom hjemmetjenesten og hjemmeboende brukere med KOLS.

Vi tror videokommunikasjon kan gi økt opplevelse av trygghet i eget hjem, økt livskvalitet og forebygge reinnleggelser på sykehus. Samtidig gir det økt fleksibilitet ved at hjelpen er raskt tilgjengelig ved behov. Prosjektet ønsker å øke kunnskapen hos hjemmetjenesten og bedre oppfølgingen av brukere med KOLS. Formålet er å anvende videokommunikasjon til beste for bruker og hjemmetjeneste og vi vil ha fokus på overføringsverdi til andre brukergrupper.

brosjyre_velferdsteknologiprosjektVideokommunikasjon vil bli prøvd ut med 5 hjemmeboende brukere i Haugesund kommune. Deltakelse i prosjektet er frivillig og innebærer å få installert en skjerm fra Haugaland Kraft hjemme hvor brukeren og evt. ektefelle/samboer kan se og snakke med en sykepleier i hjemmetjenesten. Utprøvingen av videokommunikasjon varer i 6 måneder, med start siste uken i mai og avslutning siste uke i november 2015.

I tillegg til å ha kontakt med hjemmetjenesten, vil brukeren underveis få mulighet til å gi innspill til prosjektleder om hvordan videokommunikasjon fungerer for ham/henne. Hver samtale/anrop via videokommunikasjon blir loggført av sykepleieren. Loggene vil anonymiseres. Brukeren skal med jevne mellomrom fylle ut et KOLS vurderingsskjema (CAT). Dette vil fortelle noe om hvordan KOLS, som har et varierende sykdomsforløp, påvirker brukeren sin hverdagen.

I etterkant av prosjektet vil brukerne inviteres til å delta i et individuelt intervju der en samtaler om temaer knyttet til deltakelsen i prosjektet og får deres oppfatning om hvordan videokommunikasjon har fungert. Sykepleierne i hjemmetjenesten vil intervjues om det samme.