Psykisk helse og rus

melancholy and sad girl at the window in the rainHer finner du informasjon om prosjekter innen psykisk helse og rus.

 • Recoverykurs og utdanningsopplegg
 • ACT-team i Haugesund kommune
 • Lokal samarbeidsavtale mellom Haugaland DPS, Psykisk helsetjeneste og fastleger i Tysvær kommune
  .

Prosjekter som er avsluttet

 • Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna
 • Familieambulatoriet – et nytt lavterskeltilbud i Helse Fonna
 • Korleis betra samhandlinga mellom 1. og 2. linjetenesta for å gi pasientar med rus, dobbel- eller trippel-diagnose eit betre og meir samanhengande behandlingstilbod
 • Rus/Somatikk – et prosjekt i medisinsk klinikk for pasienter med et risikofylt rusmiddelinntak

 


Recoverykurs og utdanningsopplegg

Bakgrunn
I 2016 fikk prosjektet «Utvikling av recovery college i Helse Fonna regionen» forprosjektmidler av Norges forskningsråd. Målet med forprosjektet var å etablere samarbeidskonstellasjoner og konkretisere prosjektide med tanke på søknad til HELSEVEL. Det ble arrangert to seminar med deltakere fra kommuner, foretak og ulike frivillige organisasjoner. I tillegg jobbet en arbeidsgruppe med planer for evaluering og forskning i det planlagte prosjektet. Søknaden til HELSEVEL-utlysningen «Innovasjon i offentlige tjenester» ble sendt til Norges forskningsråd i oktober 2016 (avslag april 2017).

Om prosjektet
I tillegg ble det sendt en søknad om prosjektstøtte til Extrastiftelsen via Rådet for psykisk helse i august 2016. Midlene ble innvilget i desember 2016 og prosjektet med tittelen «Recoverykurs og utdanningsopplegg» skal gjennomføres i perioden 2017-2019 i et samarbeid mellom psykisk helsetjeneste i Karmøy kommune og FOUSAM.

Prosjektet omfatter kurs i kommunen med fokus på kursdeltakernes personlige recovery-prosess i tillegg til kurs for personer som vil være til hjelp for andre som skal arrangeres av FOUSAM (med deltakere på tvers av kommunene). Det skal ansettes to personer i FOUSAM og to personer i Karmøy kommune (alle i 20 prosent stilling) der minst en hvert sted skal ha egenerfaring fra rus- og eller psykisk helsetjeneste.

 


Etablering av ACT-team i Haugesund kommune

Haugesund kommune og Helse Fonna samarbeider om etablering av ACT-team i Haugesund kommune. ACT-team er et tilbud til rus- og psykiatripasienter som i dag ikke klarer å nyttiggjøre seg eksisterende behandlings- og oppfølgingstilbud. Prosjektet hadde oppstart høsten 2014 og varighet 3-5 år.

Formål

 • Tettere samhandling rundt personer med psykiske lidelser
 • Bedre helheten og kontinuiteten i tjenestene som tilbys
 • Bedre og/eller sikre lettere tilgang på flyt av tjenesteproduksjon mellom disse to forvaltningsnivåene

Styringsgruppe for prosjektet er klinikkdirektør Kenneth Eikeset, Helse Fonna og kommunaldirektør Sissel Hynne, Haugesund kommune. Det er etablert en arbeidsgruppe sammensett av faglige ledere fra kommune og helseforetak. Leder for arbeidsgruppen er Kai Warholm, Haugesund kommune.

Oppgaver

 • Arbeidsgruppen skal utvikle en forpliktende samhandlingsmodell mellom Haugesund kommune og DPS i Helse Fonna.
 • Det skal opprettes et tverrfaglig ACT-team bestående av ansatte fra psykisk helse og rustjenester i Haugesund kommune og fra spesialisthelsetjenesten i psykiatri og rus i Helse Fonna.
 • Ved prosjektets avslutning skal det foreligge et grunnlag for vurdering av tiltaket som et formålstjenlig og varig tilbud.

prosjektbrosjyre_act_team_2015Målgruppe
ACT-modellen er mest egnet for psykosepasienter med lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggsbelastninger. Her inngår også psykoselidelser i kombinasjon med rusmiddelbruk. Prosjektet vil ta utgangspunkt i ACT-håndbok utviklet av Nasjonalt kompetansesenter Rus og Psykiatri i samarbeid med Helsedirektoratet.

Finansiering
Haugesund kommune og Helse Fonna DPS bidrar likt med ressurser inn i prosjektet i form av avgitte personaleressurser fra faste stillinger.
Helsedirektoratet har innvilget prosjektmidler på 1 500 000 for 2014.

Informasjonsmateriell

Omtale i media

 


Prosjekt «Lokal samarbeidsavtale mellom Haugaland DPS, Psykisk helsetjeneste og fastleger i Tysvær kommune»

Dette er en samarbeidsavtale laget som et prosjekt mellom Haugaland DPS, Psykisk helsetjeneste (PSHT) og fastleger i Tysvær kommune på bakgrunn av et formannskapsvedtak. I mai 2014 ble styringsgruppen for prosjektet etablert og prosjektskissen utarbeidet. Tjenesteavtalene som kommunen og Helse Fonna helseforetak har forpliktet seg på ligger fast som før.

I prosjektskissen er formulert hva en vil oppnå av samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Tysvær kommune og hvordan ansvaret mellom begge parter skal fordeles. I tillegg beskrives forventningene til fastleger som skal organisere et samarbeid med psykologspesialist slik at aktuelle pasienter kan drøftes. Det er i noen saker aktuelt at PSTH deltar. Samarbeidsavtalen skal implementeres i daglig drift for varig endring av samhandlingspraksis.

Målsetting

 • Rett behandling, på rett nivå, i rett tid, til rett ressursbruk
  (BEON – beste effektive omsorgsnivå)
  – høyne kvalitet på tilbudet med god samhandling
  – samordnet og helhetlig
  – preget av kontinuitet og sammenheng
  – sikre brukere, pasienter og pårørende eierskap, oversikt, plan og kontinuitet i tilbudet
  .
 • Tilgjengelighet
  Det er behov for nærvær av spesialistkompetanse i kommunehelsetjenesten. Spesialistkompetanse som er nødvendig er psykologspesialist og spesialist i psykiatri.
  .
 • Felles forståelse
  Samarbeidet skal styrke kompetansen og gjensidig forståelse til fastleger, psykisk helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. En skal bygge en god kultur for å utvikle gjensidig tillit og god dialog. Partene skal anerkjenne og kjenne de ulike tjenesteområdene sine mål og prioriteringer.
  .

Avtalen gjelder

 • Pasienter med særlig behov for sammenhengende og samtidige tjenester
  – Pasienter med kjent, alvorlig psykisk lidelse/ROP
  – Pasienter med alvorlig psykisk lidelse, herunder gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og
  pasienter med sikkerhetsproblematikk
  – Pasienter med psykisk lidelse med mange innleggelser eller langvarig innleggelse i det
  psykiske helsevernet
  .
 • Pasienter med lettere til moderate lidelser
  – Pasienter med lette til moderate psykisk lidelse/ ROP
  – Pasienter som fastlege og/eller psykiske helsetjeneste ønsker å samarbeide om hvordan en
  skal forstå og behandle, samt videre avklare nivå på tjeneste og eventuelt samarbeid
  .
 • Veiledning/undervisning
  Haugaland DPS skal tilby undervisning og veiledning etter behov og plan.
  .

Prosjektstatus vår 2016
Psykisk helsetjeneste og Haugaland DPS har fått større forståelse og innsikt i hverandres arbeid og ser at de har mye de samme pasientene. Pasienter som har fått konsultasjoner er fornøyd og har hatt god nytte av prosjektet.

Fastleger har i for liten grad brukt tilbudet fra Haugaland DPS. Derfor blir det endringer til høsten. En skal da inkludere pasienter med rus/ROP-utfordringer i prosjektet siden mange av de alvorlig psykisk syke er rusavhengige.

 


Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna

Bakgrunn for prosjektet
BUPene i Helse Fonna har i flere år arbeidet systematisk med samhandling mot kommuner gjennom systemteamet KIDSA. Kommunene har i denne samhandlingen uttrykt et ønske om mer sammenhengende helsetjenester og en tydeliggjøring av hva som er kommunale oppgaver og ansvar i psykisk helsearbeid barn og unge, og hva som er spesialisthelsetjenesten sin rolle.

Ledelsen ved BUPene i Helse Fonna tok i 2015 initiativ til samhandlingsprosjektet «Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna» for å imøtekomme kommunenes behov, samtidig som en har arbeidet med overordnende målsetninger fra Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av standardiserte pasientforløp. Prosjektet ble utført i samarbeid med FOUSAM og hadde samhandlingsmidler fra Helse Vest. Brukere, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten var invitert i prosjektet til drøfting og samhandling rundt de utvalgte temaene.

Mål for prosjektet

 • Å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for barn og unge med psykiske lidelser i Helse Fonna-regionen, og gi barn og unge med psykiske vansker «rett behandling – på rett sted – til rett tid».
 • Utforme og implementere helhetlige pasientforløp for 5 utvalgte tilstandsbilder:
  1. Barn 0-3 år hos barn og unge
  2. Spisevansker hos barn og unge
  3. Komplekse traumer hos barn og unge
  4. Angst
  5. Autismespekterforstyrrelser
 • Fordypning i to av pasientforløpene; ved å samarbeide med utvalgte kommuner om undervisning, veiledning og metodeutvikling vedrørende barn 0-3 år og spisevansker hos barn og unge.

Prosjektet ønsket å arbeide med tydeliggjøring av hvem som gjør hva og når, fra første bekymring for barnet/ungdommen og tidlig intervensjon i kommunehelsetjenesten, via henvisning og behandling i spesialisthelsetjenesten til videre oppfølging i kommunehelsetjenesten. Grenseflateproblematikk og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste har stått sentralt i arbeidet. Resultatet av arbeidet skulle tydeliggjøre samhandlingen mellom helsetjenestene og nedfelles i flytskjemaer med oppskrifter/sjekklister.

Prosjektet var forankret ved BUP Stord og BUP Haugesund.

Arbeidsform og metode
Arbeidet med pasientforløpene ble organisert som arbeidsseminarer etter «Gjennombruddsmodellen» utviklet av Legeforeningen. Ved utarbeiding av pasientforløpene har en benyttet «Forløpshåndbok. Hvordan utarbeide, innføre og følge opp standardiserte pasientforløp».

Finansiering
Prosjektet hadde fått tildelt samhandlingsmidler fra Helse Vest for prosjektperioden 1.1.2016-31.12.2016.

Kontaktinformasjon
For spørsmål vedrørende prosjektet ta kontakt med Ester Marie Espeset (ester.espeset@helse-fonna.no) eller Ingrid Øritsland Våge (ingrid.oritsland.vage@helse-fonna.no).

 


Familieambulatoriet – et nytt lavterskeltilbud i Helse Fonna

Familieambulatoriet ble etablert som ledd i den nasjonale satsingen på «Barn som pårørende». Dette var det fjerde tilbudet som ble etablert på landsbasis.

Familieambulatoriet er organisatorisk underlagt Medisinsk klinikk og var er samarbeid mellom Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helsevern. Haugaland A-senter, Solstrand barnevernsenter (Foreldre&Barnavdeling) og ulike instanser i kommunene var og er viktige samarbeidspartnere i prosjektet som er nå i drift.

Vi er et tverrfaglig team bestående av jordmor, pedagog, sykepleier, barnelege og psykolog.

Målsetning
Vi har som mål å bidra til forebygging av rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barn gjennom tidlig innsats i utsatte familier.

familieambulatoriet_brosjyre_2014Familieambulatoriet skal være et helhetlig tilbud til gravide og småbarnsfamilier der en eller begge foreldrene har eller har hatt et problematisk forhold til rusmidler eller har utfordringer på grunn av psykiske vansker. Vi vil bidra til at familiene fanges opp, og i samarbeid med øvrige hjelpeinstanser bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter.

Fokuset blir å hjelpe barna gjennom å styrke foreldrenes omsorgskompetanse og tidlig avdekke eventuell skjevutvikling hos barna. Tilbudet skal ha et familieperspektiv – det skal være fleksibelt og individuelt tilpasset den enkelte families behov. Vi kan følge familien over lengre tid, om nødvendig frem til skolestart.

I tillegg til den kliniske virksomheten kan teamet gi tilbud om veiledning og konsultasjon til kommunale tjenester og øvrig hjelpeapparat som brukerne er i kontakt med.

Vi ønsker å tilby

 • Kartlegging av ressurser og hjelpebehov i familien
 • Forsterket svangerskapsomsorg og samtaler for å forberede til fødsel og foreldreskap
 • Individuelt tilpasset oppfølging etter fødsel
 • Veiledning og råd knyttet til barns utvikling og behov blant annet gjennom oppfølgende barneundersøkelser
 • Bistand i møtet med hjelpeapparatet ved å være en «følgesvenn» til andre instanser
  .

familieambulatoriet_folder_2014

Henvisning
Familieambulatoriet er et lavterskeltilbud i den forstand at både foreldrene selv og øvrige hjelpeinstanser kan henvise direkte til teamet.

Det henvises gjennom vanlige henvisningsrutiner, eller ved å ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Henvendelsene skal vurderes fortløpende og tilbud om oppfølging skal komme raskt i gang. Tilbudet er frivillig.

Kontaktinformasjon
Vi har åpent tirsdag-fredag 08:00-15:30

 • Familieambulatoriet: 52 73 26 58
 • Prosjektleder/sykepleier Kjersti N. Bårdsen: 97 15 32 51
 • Pedagog Solveig Haraldseid: 97 15 24 84
 • Jordmor Vigdis B. Johannessen: 97 15 29 73
 • E-post: sb_hfo_familieam@ihelse.net

Informasjonsmateriell

 


«Korleis betra samhandlinga mellom 1. og 2. linjetenesta for å gi pasientar med rus, dobbel- eller trippel-diagnose eit betre og meir samanhengande behandlingstilbod»

Dette har vore eit samhandlingsprosjekt mellom kommunane Ullensvang, Jondal, Odda, Helse Fonna helseforetak og FOUSAM.

Målgruppa har vore personar i Odda, Ullensvang og Jondal med rusavhengighet eller problematisk bruk av rusmidler og/eller psykisk liding som var utan tilbod eller ikkje i tilstrekkeleg grad klarte å nyttiggjera seg av allereie eksisterande tilbod og var i behov av koordinerte og samansette tenester. Kommunane og Helse Fonna samarbeidde for å gje menneske i denne målgruppa eit kvalifisert, forpliktande og individuelt tilbod, anten i kommune og/eller i spesialisthelsetenesta etter tilrettelagt behov.

I prosjektet blei det oppretta et samhandlingsteam som var tverrfagleg, tverretatleg, oppsøkjande med tilsette i brøkstillingar frå kommunane og spesialisthelsetenesta.

Aktiviteten i samhandlingsteamet kunne kjenneteiknast ved

 • ei oppsøkjande tilnærming
 • koordinering av rus-/psykiatrisk-/somatisk behandling etter individuelle behov
 • fokus på kartleggjing, vurdering av pasientens totale livssituasjon
 • fokus på bosituasjon, skule, utdanning, aktivitet arbeid og nettverk
 • redusere rusmisbruk og risikoadferd
 • fokus på psykisk helse og auka livskvalitet

Fastlegar og andre som følte bekymring kunne kontakta teamet for å leggja fram ei sak eller drøfte om ein pasient var aktuell for teamet. Det gjald òg foreldre og andre pårørande. Anonymt, eller etter samtykke frå brukar. Formelle og administrative ordningar som henvisning og kommunale vedtak, kunne gjerast ved behov i etterkant.

Prosjektet er avslutta. Samhandlingsteamet er videreført til drift og gir i dag eit heilhetleg og samanhengande tilbod i det ordinære hjelpeapparatet, motverkar brot i behandlingsrelasjonar og sikrar ei stabil og langvarig kontakt med brukarane.

Informasjonsmateriell

 


Prosjekt Rus/Somatikk

Pasienter med risikofylt alkoholforbruk er overrepresentert i sykehus sammenliknet med befolkningen generelt. Prosjektet «Rus/Somatikk» var et kvalitetsprosjekt med mål om å fange opp denne pasientgruppen i det de kom i kontakt med somatiske avdelinger på sykehuset. Pilotprosjektet startet opp ved kardiologisk medisinsk intensiv avdeling ved Haugesund sykehus i september 2014 og varte i 13 måneder.

Målet med prosjektet var å bedre behandlingskvaliteten for den tilstanden pasienten var innlagt for ved å identifisere og intervenere overfor pasienter med risikofylt eller skadelig rusmiddelbruk. En slik intervensjon kan forebygge nye lidelser/skader eller unngå forverring og forhindre videreutvikling av et rusproblem. Prosjektet ønsket å være med å påvirke til endringsprosesser hos pasienter vedrørende alkoholinntak og tilby adekvat hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

prosjektbrosjyre_rus_somatikk_2015Pasienter som ble innlagt kardiologisk medisinsk intensiv ble kartlagt med 3 spørsmål fra Audit-C-skjema (Alcohol Use Identification Test – Consumption) som er et screeningsverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol i de siste 12 månedene, og 1 spørsmål fra Dudit-skjema (Drug Use Disorder Identification Test) som er et selvrapporteringsskjema for identifisering av rusproblemer.

I prosjektperioden kartla avdelingen 931 pasienter, ca. halvparten av de innlagte pasientene. 17 prosent av de kartlagte ble tilbudt samtale med prosjektet.

I samtalen ble det gjennomført en full Audit-kartlegging og vurdering av pasienten sine behov. Prosjektet kunne tilby opp til 3 samtaler. Noen pasienter ble videre henvist innen tverrfaglig spesialisert behandling og fastlegen ble kontaktet for videre oppfølging av pasienten etter utskrivelsen fra sykehus.

Pasientene som hadde samtale for sitt alkoholforbruk gav tilbakemelding på at de fikk økt kunnskap om alkoholen sin påvirkning på deres somatiske helse. I tillegg har prosjektet ført til økt kompetanse og bevissthet rundt alkohol og somatisk helse hos personalet ved kardiologisk medisinsk intensiv avdeling. Personalet er blitt tryggere i det å prate med pasienten om alkohol- og rusbruk.

Helse Fonna har valgt å overføre pilotprosjektet i fast drift, det er ansatt en ruskonsulent i 100%-stilling som driver rustilsyn i somatikken.

For mer informasjon, Diana Lauritzen, tlf. 527 32 721 / 900 75 915
E-post: diana.lauritzen@helse-fonna.no

Informasjonsmateriell