Lindrende behandling

Erfaring viser at eksistensiell og åndelig omsorg for pasienter og pårørende ikke er tilstrekkelig ivaretatt i palliativ fase.

Prosjekter som er avsluttet

  • Eksistensiell/ åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten, Tysvær
  • Lindrande behandling i Kvinnherad kommune

 


Eksistensiell/ åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten

lindrende_behandling«Eksistensiell/ åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten» var et samarbeidsprosjekt mellom Tysvær kommune (vertskommune) og Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest, Helse Fonna, Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Stavanger bispedømme og Høgskolen Stord/Haugesund. Helsedirektoratet ga økonomisk støtte til prosjektet.

Prosjektets hovedmål var at alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende får ivaretatt sine behov for åndelig og eksistensiell omsorg gjennom et integrert, tverrfaglig tilbud i kommunehelsetjenesten.

Metode

  • Spørreundersøkelse og fokusgruppeintervju for å kartlegge praksis og læringsbehov hos personalet
  • Utprøving av kartleggingsverktøy for åndelige/ eksistensielle behov
  • Systemarbeid med rutiner for kontakt og informasjonsoverføring mellom ulike nivåer
  • Kompetanseheving for helsepersonell og kirkelig ansatte
  • Samhandling og samarbeid understøttet av tverrfaglig ressursgruppe for palliasjon i kommunene, kirkelige palliasjonskontakter og regionalt Samhandlingsforum for kirke og helse

Prosjektet startet oktober 2012 og var et toårig prosjekt. Sluttrapporten ble publisert i januar 2015.

Prosjektet ønsker å videreføre erfaringene både lokalt og nasjonalt.

Informasjonsmateriell

Rapporter

Omtale i media


Lindrande behandling i Kvinnherad kommune

Prosjekt lindrande behandling i Kvinnherad har hatt fokus på kompetanseheving av personalet og vidareutvikling av samhandling og støtte rundt palliative pasientar og deira pårørande. Prosjektet var toåring, 2010-2012, og har vore delfinansiert av Helsedirektoratet.

Informasjonsmateriell