Kronisk sykdom

DAA047000305Kronisk obstruktiv lungesykdom

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en kronisk tilstand med varig nedsatt lungefunksjon. Andelen av befolkningen med KOLS er økende og har de siste årene utviklet seg til å bli en folkesykdom. Variasjonen er stor når det gjelder alvorlighetsgraden av sykdommen.

Mer informasjon om KOLS og Helse Fonna sitt lungerehabiliteringstilbud finner du her.

Prosjekter som er avsluttet

  • KOLS-team, Tysvær
  • Lærings- og mestringstilbud for personer med KOLS, Karmøy
  • KOLS-utdanningen
    .

KOLS-team

«KOLS-team» (KOLS-delprosjekt 3) var et samhandlingsprosjekt mellom Tysvær kommune, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund. Hovedmålet var å sikre gode pasientforløp for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), både tidlig og sent i forløpet. KOLS kan gi ulike manifestasjoner og meget variert forløp. Møter pasienten helsepersonell med gode kunnskaper og prosedyrer, uansett behandlingsnivå, vil han/hun føle seg godt ivaretatt, dette vil være med på å gi økt trygghet og bedre ivaretakelse. Behovet for akutthjelp vil avta og sykehusinnleggelsene blir færre og kortere.

Tysvær kommune var pilot i prosjektet og målet var at sluttproduktet enkelt kunne overføres til andre kommuner i Helse Fonna regionen. I prosjektet ble det etablert et tverrfaglig KOLS-team bestående av fagfolk fra Tysvær kommune, Haugesund sjukehus og brukerrepresentant fra LHL. I begynnelsen var hovedoppgaven til teamet å lage et kompetanse-/kontaktnettverk mellom sykehus og kommune. Etter hvert ble KOLS-teamet et samhandlingsteam, hvor målet var å få til forbedringer i samarbeidsrutiner, oppgavefordeling mellom behandlingsnivåene, enklere hverdag for pasienten og bedre bruk av de frivillige.

Prosjektet «KOLS-team» bygde på kompetansekartleggingen som ble gjort i KOLS-delprosjekt 1 og kompetansehevingsprogrammet i KOLS-delprosjekt 2. Kompetansekartleggingen ble utført blant helsepersonell ved flere avdelinger ved Haugesund sjukehus og i Tysvær kommune. Kompetansehevingsprogrammet (KOLS-utdanningen) ble arrangert ved Høgskolen Stord/Haugesund og her deltok rund 40 studenter fra ulike kommuner.

Informasjonsmateriell

Prosjektrapporter

Omtale i media


Lærings- og mestringstilbud for personer med KOLS

Prosjektet ønsket å gjennomføre og evaluere et trenings-, lærings- og mestringstilbud for personer med KOLS i Karmøy kommune. En hadde som mål å øke selvopplevd helsestatus, fysisk funksjonsnivå og aktiviteter i dagliglivet for personer med KOLS. Det ble utarbeidet kursmateriell, rutiner for rekruttering av deltakere og rutiner for gjennomføring av kurstilbudet. I tillegg ble det utarbeidet rutiner for videre oppfølging av personer med KOLS etter gjennomført lærings- og mestringskurs.

prosjekt_kols_karmøy_2014Kurstilbudet bestod av 8 temasamlinger og 16 treningsøkter i løpet av en 8-ukers kursperiode. Evaluering ble gjort ved metodetriangulering bestående av kvantitativ før- og ettermåling, og fokusgruppeintervju blant deltakere og faggrupper.

Etter kursperioden viste deltakerne tendens til å være i bedre fysisk form, og de ga tilbakemelding om at kurstilbudet var nyttig og bra. Evalueringen av prosjektet viste at en bør vurdere å ha mer fokus på varig endring av fysisk aktivitet i løpet av kursperioden, og ha større fokus på at deltakere videreføres i aktivitetstilbud etter endt kursperiode.

Læring- og mestringskurs for personer med KOLS i Karmøy kommune vil videreføres i ordinær drift fremover med noe endret innhold, og en vil også tilstrebe bedre kommunikasjon og samarbeid med henvisere til kurset, slik at en sikrer at aktuelle deltakere får informasjon om tilbudet.

Informasjonsmateriell

Prosjektrapport

Omtale i media


KOLS-utdanningen

Senior woman sitting near sea, looking at viewBakgrunnen for videreutdanningen var kartlegging av kompetanse om KOLS blant helsepersonell i Tysvær kommune og ved Haugesund sjukehus. Resultat fra kartleggingen viste, at helsepersonell i både kommuner og sykehus trengte mer kunnskap og kompetanse på pasienter med KOLS. Et annet sentralt anliggende er innføringen av samhandlingsreformen, som vektlegger samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å bedre helsetilbudet til pasientene.

På bakgrunn av dette gikk representanter fra høgskole, sykehus og kommune sammen om å utvikle et videreutdanningstilbud. Det har vært stor søknad til utdanningen, og det første kullet på godt og vel 40 personer studiet høsten 2012. Videre har åtte hjelpepleiere fulgt studiet som et kurs.