Kommunalt ØH-tilbud

ØH-døgntilbud i kommunene

øh_tilbudLeger i kommunehelsetjenester hadde lenge bare mulighet for å legge pasienter inn i nærmeste sjukehus. Dette var spesielt utfordrende mht. kronisk sjuke og eldre pasienter med forverret tilstand. Flere av FOUSAM-prosjektene har jobbet for etablering av kommunale observasjonsplasser, vurdering av felles legevakt, tilsynslegeordninger og kompetansehevende tiltak.

Prosjekter som er avsluttet

 • Pilotprosjekt «Kompetansesamarbeid»
 • Observasjonsplasser i Hardanger og Sunnhordland

 


Pilotprosjekt «Kompetansesamarbeid»

øh_tilbud_2Helse Fonna har valgt å ivareta plikt til å bidra med kompetanseheving, jamfør tjenesteavtale 4 og særavtalen om ØH-døgntilbud, via et samarbeid med kommunene i FoU-enhet for samhandling. I september 2013 ble det gjennomført en pilot i samarbeid med Haugesund kommune der deltakere fra Kvinnherad og Suldal også var med. Tiltaket bestod av to fagdager i kombinasjon med hospitering. Før oppstart svarte deltakerne på en kartlegging og tiltaket ble evaluert med spørreskjema etter gjennomføring. Evalueringen ga gode tilbakemeldinger og det var tydelig, at tilbudet traff målgruppa som var sjukepleiere. Nye kommuner som starter opp ØH-døgntilbud får samme tilbud om kompetanseheving.
.


Observasjonsplasser i Hardanger og Sunnhordland

Prosjektet «Observasjonsplasser» var todelt. Det ene var et samarbeid i Hardanger mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund, Odda, Ullensvang og Jondal kommune. Et tilsvarende prosjekt var et samarbeid i Sunnhordland mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/ Haugesund, Stord, Bømlo og Fitjar kommune.

Målgruppe

 • Pasienter med lettere forverringstilstand med behov for observasjon/ behandling

Målsetning

 • Unngå unødvendige sjukehusinnleggelse
 • Iverksette tidlig innsats
 • Etablere et kommunalt omsorgstilbud i nærheten av hjemmet
 • Øke tverrfaglig kompetanse

Om Hardangerprosjektet

Pilotprosjektet knyttet til observasjonsplasser på Odda sjukehus hadde følgende fokusområder:

 • Etablere 3-4 kommunale observasjonsplasser lokalisert til felles sengepost ved Odda sjukehus
 • Skaffe nødvendig erfaring og sikre ivaretagelse av suksessfaktorer
 • Ta inn de «riktige» pasientene-inklusjonskriterier
 • Sikre tilstrekkelig kompetanse og back up for både leger og sjukepleiere
 • Tilknytte robuste legevaktteam
 • Sikre smidige inntaksrutiner
 • Opprettholde korte nok liggetider

Om Sunnhordlandprosjektet