Forebygging og tidlig intervensjon

Prosjekter innen forebygging og tidlig intervensjon

 • Samarbeid om innføring av bedre tverrfaglig innsats (BTI-modellen) i Helse Fonna-regionen
 • Helseteam for eldre – Bokn
 • Helseteam for eldre – Bømlo
 • Forskergruppe Helseteam for eldre

Prosjekter som er avsluttet

 • Barn som pårørende-prosjektet
 • Oppfølging av pasientar med behov for samansette tenester med fokus på re-innlegging
 • Helseteam for eldre 2011-2012
 • Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Barn som pårørende-prosjektet

Barn som er pårørande kan ha tøffe kvardagar og har rett til oppfølging av helsepersonell for å takle utfordringane når foreldre, søsken eller andre i familien er sjuke. Barns beste fann i Multisenterstudien at barn vert påverka av sjukdom i familien, at det er store udekka behov i oppfølginga og at samhandlinga mellom føretak og kommunar er mangelfull.

Helse Fonna har hatt struktur og rutinar for oppfølging av barn som pårørande i fleire år, men ser at oppfølginga i praksis kan bli betre. Kommunane har i liten grad utvikla rutinar og struktur og ser behov for å utvikle desse. Oppfølgingsansvaret er forankra i lovverk for begge partar og i forpliktande samarbeidsavtalar mellom kommune og føretak.

Helse Fonna har fått midlar frå Helsedirektoratet via Barns beste til eit prosjekt som skal beskriva forslag til tiltak som kan betra samhandlinga mellom kommunar og føretak. Prosjektet vil kople arbeidet til modellen Betre tverrfagleg innsats, som har ei samordna satsing her i vår region. Fagnettverk barn og unge er referansegeruppe for prosjektet.

Desse er med i prosjektet

 • Kommunane: Haugesund, Fitjar, Vindafjord, Etne og Kvinnherad
 • Helse Fonna ved 3 somatiske avdelingar og 3 distriktsmedisinske senter (DPS)
 • Kompetansesenter rus, Stavanger, KoRus Vest
 • Ungdomsråd og Brukarutval i Helse Fonna ivaretar brukarmedverknad i prosjektet
 • FOUSAM

Prosjektleiar: Bernt Netland, Helse Fonna og KoRus Vest
Kontaktperson i FOUSAM: Sølvi Heimstøl

Nyttige lenkjer


Samarbeid om innføring av bedre tverrfaglig innsats i Helse Fonna-regionen

BTI (bedre tverrfaglig innsats) er en organisasjonsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor utsatte barn og unge, samt bedre samhandlingen internt i kommunene og med spesialisthelsetjeneste.

Modellen er anbefalt av Helsedirektoratet og kommunene Stord, Haugesund og Tysvær var med i et pilotprosjekt i regi av direktoratet for å prøve ut modellen i Norge.

Formålet med samarbeidet om BTI-satsing i vår region, er å tilby kommuner lett tilgjengelig og koordinert støtte i implementeringen av BTI og tilby en arena der kommunene og samarbeidspartene kan utveksle erfaring og lære av hverandre.

Samarbeidspartnerne har forplikter seg til et samarbeid i minst 5 år og skal sammen stimulere arbeidet med BTI i regionen, koordinere felles ressurser, sikre lett og god tilgang til kompetanse, drahjelp og hjelp til implementering og forankring både i den enkelte kommune, hos samarbeidsparter og i gjeldende samhandlingsstruktur.

Fagnettverket Barn og unge er referansegruppe for satsingen.

Samarbeidsparter

 • Ressurssenter for fagfolk på temaområda vald, traumer og sjølvmordsførebygging (RVTS-region Vest)
 • Fylkesmannen Rogaland/Hordaland
 • Helse Fonna v/Klinikk for psykisk helsevern, BUP (barne- og ungdomspsykiatri) Stord og Haugesund
 • Uni Research Helse: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest)
 • Kompetansesenter rus (KoRus/Bergen/Stavanger)
 • Pilotkommuner som har vært med i Helsedirektoratets prosjekt: Stord, Haugesund og Tysvær
 • FOUSAM

Prosjektleder: Bernt Netland, Helse Vest og KORUS Vest
Kontaktperson i FOUSAM: Sølvi Heimestøl.


Helseteam for eldre – Bokn

Prosjektet er et pilotprosjekt hvor en prøver ut et revidert kartleggingsverktøy til bruk under forebyggende hjemmebesøk basert på erfaringer fra prosjektet «Helseteam for eldre 2011-2012».

helseteam_for_eldreProsjektet/hjemmebesøkene bygger på den samme samhandlingsmodellen med systematisk kartlegging av den eldre sine ressurser og sykdomsrisiko med spesielt fokus på legemiddelbruk, fallforebygging, ernæring og kognitiv svikt. Eldre med økt risiko innenfor disse områdene vil få situasjonen sin drøftet i et tverrfaglig team i samarbeid med fastlegen.

Kartleggingsverktøyet har et spesielt fokus på legemiddelgjennomgang og omfatter utprøving av applikasjonen «MiniQ» som kartlegger interaksjonseffekter og bivirkninger av medikament. Per i dag finnes det ikke noe norsk applikasjon som kan analysere den enkeltes medisinliste for interaksjonseffekter (drug-drug og drug-diagnosis) og som kan kartlegge bivirkninger. Den svenske applikasjonen MiniQ har disse egenskapene og vil benyttes som verktøy.

Ved avdekking av uheldig legemiddelbruk vil situasjonen bli drøftet i et tverrfaglig team med geriater, farmasøyt, geriatrisk sjukepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut/ergoterapeut og helseteamsykepleier. Fastlegen vil bli invitert med i drøftingen, eventuelt over telefon eller ved videokonferanse.
.


Helseteam for eldre – Bømlo

Omtale i media


Etablering av forskergruppe

Ved oppstart av «Helseteam for eldre 2011-2012» ble de nødvendige tillatelser hentet inn, slik at man har mulighet til å forske på hvordan modellen har fungert, og på de data som er samlet inn gjennom kartleggingsverktøyet. Det ble i den forbindelse høsten 2012 etablert ei forskergruppe bestående av representanter fra kommune, helseforetak, høgskole, Universitet og Sykehusapoteka Vest HF. Hensikten med forskergruppa er å bistå med rådgiving og videreutvikling av «Helseteam for eldre»-modellen, og å bruke innsamlede data til forskning og utviklingsarbeid. Forskergruppa kan også, på bestilling fra kommunene som har vært involvert, gjøre analyser av det innsamlede datamaterialet, til i bruk til driftsformål.
.


Oppfølging av pasientar med behov for samansette tenester med fokus på re-innlegging

Samhandlingsprosjektet om re-innlegging har undersøkt mulege årsaker til re-innleggingar i kommunane Haugesund og Stord og kva faktorar som spelar inn. Det er foretatt 20-25 journalsøk på pasientar som har vore re-innlagt i 2015.

I tillegg har prosjektet sett på samhandlingsutfordringar mellom Helse Fonna HF og kommunane Haugesund og Stord ved å foreta fokusgruppeintervju med fagpersonar frå sjukehusene i Haugesund og på Stord og frå begge kommunane.

Eit av tiltaka som vart prøvd ut er å avtala tidleg oppfølging hos fastlegen før heimreise på risikopasientar med meir enn to diagnosar og som kan stå i fare for å bli re-innlagt. Utvikling av elektronisk meldingsutveksling for fleire faggrupper var også eit område som det vart arbeida med i prosjektet.

I intervjua har ein sett på utfordringar i samhandlinga knytta til informasjonsutveksling, kultur og tillit. Funna viser at det er knytt samhandlingsutfordringar både til informasjonsflyten og til at det er forskjell på korleis ting vert utført i kommunar og sjukehus. I tillegg viser funna at det kan være samhandlingsutfordringar knytta til om kommunar og sjukehus har nok tillit til kvarandre på område som kan ha betydning for omfanget av re-innleggingar.


Helseteam for eldre 2011-2012

«Helseteam for eldre 2011-2012» var en videreføring av pilotprosjektet «Pasientforløp for skrøpelige eldre», med målsetning å kartlegge pasientforløp for eldre mennesker og finne nye gode modeller for samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til totalt 176 hjemmeboende eldre i Haugesund og Bokn kommune.

Formålet med prosjektet var å etablere en samhandlingsmodell som fanger opp eldre i økt risiko og at nødvendige tiltak iverksettes. Hjemmebesøket hadde både et primærforebyggende fokus gjennom opplysnings- og holdningsarbeid, et sekundærforebyggende fokus i form av å foreslå tiltak, som kan hindre at oppståtte helseproblem vedvarer eller videreutvikles for den enkelte, og et tertiærforebyggende fokus gjennom å utvikle en modell tilpasset eldre i risikosonen, og som kan være med på å sikre et mer optimalt helsetilbud for disse.

helseteam_for_eldre_2

Karen Johanne Vae presenterte evalueringsrapporten av «Helseteam for eldre 2011-2012» for Bent Høie, lederen av Stortingets Helse- og Omsorgskomite.

«Helseteam for eldre» bygde på en to-delt modell for helsefremming og forebygging. Den ene delen omhandlet å gi den eldre som får hjemmebesøk generell helsefremmende og forebyggende informasjon, råd og veiledning. Den andre delen handlet om å gjøre en systematisk kartlegging av helseressurser og helsetilstand ved hjelp av et standardisert kartleggingsverktøy med spesielt vekt på de fire fokusområdene: kognitiv svikt, falltendens, ernæring og polyfarmasi. På bakgrunn av denne kartleggingen ble det gjort en risikovurdering i forhold til faren for utvikling av sykdom eller funksjonsfall. Dersom den eldre fikk en høy risikoscore, ble situasjonen ved samtykke fra den eldre selv, tatt opp til tverrfaglig drøfting av et team som innehold geriater (helseforetak), lege (kommune), farmasøyt (Sykehusapoteka Vest HF), geriatrisk sykepleier (helseforetak), helseteam-sykepleier (kommune), ergo-/fysioterapeut (helseforetak) og den eldres fastlege (kommune). Målet med den tverrfaglige drøftingen var å bli enige om et videre behandlingsopplegg.

Rapporter og presentasjoner

Omtale i media

h-avis_helseteam_for_eldre
.


Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Prosjektmålet var å kartlegge eksisterende pasientforløp for skrøpelige eldre pasienter for å redusere tallet på innlegginger på medisinsk klinikk. Det skulle lages rutiner, som i størst mulig grad sikrer pasienter i målgruppa behandling og omsorg i egen hjem/ kommunal institusjon. I tillegg hadde prosjektet som mål å etablere ambulante tjenester/ opplæringstiltak, som gjør det mulig å gi nødvendig behandling i egen hjem/ kommunal institusjon, å forankre rutiner og pasientforløp i samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene og å sikre gode pasientoverføringer fra sjukehus til hjemmet/ sjukeheimen.

Rapporter