Forebygging og tidlig intervensjon

Prosjekter innen forebygging og tidlig intervensjon

  • Helseteam for eldre – Bokn
  • Helseteam for eldre – Bømlo
  • Forskergruppe Helseteam for eldre
    .

Prosjekter som er avsluttet

  • Helseteam for eldre 2011-2012
  • Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

 


Helseteam for eldre – Bokn

Prosjektet er et pilotprosjekt hvor en prøver ut et revidert kartleggingsverktøy til bruk under forebyggende hjemmebesøk basert på erfaringer fra prosjektet «Helseteam for eldre 2011-2012».

helseteam_for_eldreProsjektet/hjemmebesøkene bygger på den samme samhandlingsmodellen med systematisk kartlegging av den eldre sine ressurser og sykdomsrisiko med spesielt fokus på legemiddelbruk, fallforebygging, ernæring og kognitiv svikt. Eldre med økt risiko innenfor disse områdene vil få situasjonen sin drøftet i et tverrfaglig team i samarbeid med fastlegen.

Kartleggingsverktøyet har et spesielt fokus på legemiddelgjennomgang og omfatter utprøving av applikasjonen «MiniQ» som kartlegger interaksjonseffekter og bivirkninger av medikament. Per i dag finnes det ikke noe norsk applikasjon som kan analysere den enkeltes medisinliste for interaksjonseffekter (drug-drug og drug-diagnosis) og som kan kartlegge bivirkninger. Den svenske applikasjonen MiniQ har disse egenskapene og vil benyttes som verktøy.

Ved avdekking av uheldig legemiddelbruk vil situasjonen bli drøftet i et tverrfaglig team med geriater, farmasøyt, geriatrisk sjukepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut/ergoterapeut og helseteamsykepleier. Fastlegen vil bli invitert med i drøftingen, eventuelt over telefon eller ved videokonferanse.
.  


Helseteam for eldre – Bømlo

Omtale i media


Etablering av forskergruppe

Ved oppstart av «Helseteam for eldre 2011-2012» ble de nødvendige tillatelser hentet inn, slik at man har mulighet til å forske på hvordan modellen har fungert, og på de data som er samlet inn gjennom kartleggingsverktøyet. Det ble i den forbindelse høsten 2012 etablert ei forskergruppe bestående av representanter fra kommune, helseforetak, høgskole, Universitet og Sykehusapoteka Vest HF. Hensikten med forskergruppa er å bistå med rådgiving og videreutvikling av «Helseteam for eldre»-modellen, og å bruke innsamlede data til forskning og utviklingsarbeid. Forskergruppa kan også, på bestilling fra kommunene som har vært involvert, gjøre analyser av det innsamlede datamaterialet, til i bruk til driftsformål.
.


Helseteam for eldre 2011-2012

«Helseteam for eldre 2011-2012» var en videreføring av pilotprosjektet «Pasientforløp for skrøpelige eldre», med målsetning å kartlegge pasientforløp for eldre mennesker og finne nye gode modeller for samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til totalt 176 hjemmeboende eldre i Haugesund og Bokn kommune.

Formålet med prosjektet var å etablere en samhandlingsmodell som fanger opp eldre i økt risiko og at nødvendige tiltak iverksettes. Hjemmebesøket hadde både et primærforebyggende fokus gjennom opplysnings- og holdningsarbeid, et sekundærforebyggende fokus i form av å foreslå tiltak, som kan hindre at oppståtte helseproblem vedvarer eller videreutvikles for den enkelte, og et tertiærforebyggende fokus gjennom å utvikle en modell tilpasset eldre i risikosonen, og som kan være med på å sikre et mer optimalt helsetilbud for disse.

helseteam_for_eldre_2

Karen Johanne Vae presenterte evalueringsrapporten av «Helseteam for eldre 2011-2012» for Bent Høie, lederen av Stortingets Helse- og Omsorgskomite.

«Helseteam for eldre» bygde på en to-delt modell for helsefremming og forebygging. Den ene delen omhandlet å gi den eldre som får hjemmebesøk generell helsefremmende og forebyggende informasjon, råd og veiledning. Den andre delen handlet om å gjøre en systematisk kartlegging av helseressurser og helsetilstand ved hjelp av et standardisert kartleggingsverktøy med spesielt vekt på de fire fokusområdene: kognitiv svikt, falltendens, ernæring og polyfarmasi. På bakgrunn av denne kartleggingen ble det gjort en risikovurdering i forhold til faren for utvikling av sykdom eller funksjonsfall. Dersom den eldre fikk en høy risikoscore, ble situasjonen ved samtykke fra den eldre selv, tatt opp til tverrfaglig drøfting av et team som innehold geriater (helseforetak), lege (kommune), farmasøyt (Sykehusapoteka Vest HF), geriatrisk sykepleier (helseforetak), helseteam-sykepleier (kommune), ergo-/fysioterapeut (helseforetak) og den eldres fastlege (kommune). Målet med den tverrfaglige drøftingen var å bli enige om et videre behandlingsopplegg.

Rapporter og presentasjoner

Omtale i media

h-avis_helseteam_for_eldre
.


Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Prosjektmålet var å kartlegge eksisterende pasientforløp for skrøpelige eldre pasienter for å redusere tallet på innlegginger på medisinsk klinikk. Det skulle lages rutiner, som i størst mulig grad sikrer pasienter i målgruppa behandling og omsorg i egen hjem/ kommunal institusjon. I tillegg hadde prosjektet som mål å etablere ambulante tjenester/ opplæringstiltak, som gjør det mulig å gi nødvendig behandling i egen hjem/ kommunal institusjon, å forankre rutiner og pasientforløp i samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene og å sikre gode pasientoverføringer fra sjukehus til hjemmet/ sjukeheimen.

Rapporter

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.