Videre utvikling av FOUSAM

Helse- og omsorgsdepartementet har utformet en helhetlig og bred strategi for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg, HelseOmsorg21. Strategien er tydelig på at forskning og innovasjon må bli en naturlig del av kommunesektorens ansvarsområde fremover. Kommunen selv bør være en aktiv premissleverandør for forskning og bidrar til å utvikle kunnskap i samarbeid med forskningsmiljøene.

På bakgrunn av dette satte Samhandlingsutvalget i Helse Fonna, våren 2016, ned en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra kommunene, helseforetaket, høgskolen, Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter og FOUSAM med mandat til å se på muligheter for å videre utvikle FOUSAM sin rolle i arbeidet med å styrke og stimulere til forskning i trepartssamarbeidet.

Som en del av oppdraget gitt av SU, utarbeidet og sendte arbeidsgruppen en kartlegging til alle 18 kommuner ved rådmenn i Helse Fonna-regionen. Resultatet av denne kartleggingen vil kunne si noe om forskningsaktivitet og forskningskompetanse i kommunene i dag og om hvilke ambisjoner og planer kommunene har for forskningsstrategi fremover.

Resultatene vil være sentral for det videre arbeidet i arbeidsgruppen og vil kunne si noe om mulighetene for hvordan FOUSAM organisatorisk, økonomisk og faglig kan være et verktøy for samarbeid om forskning i trepartssamarbeidet.

Marianne Wennersberg, FOUSAM-leder

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.