Stor interesse for evalueringen av Helseteam for eldre

Like før sommerferien sluttførte høgskolelektor Karen Johanne Vae og Lars Kvinge evalueringsrapporten for prosjektet Helseteam for eldre. En rapport mange har ventet på.

4. september 2012 ble rapporten fremlagt for Haugesund kommunes ledergruppe i helse og omsorg.

Det er stort engasjement omkring helsefremmende arbeid for eldre, og  kommunen har satt av en stilling til å drive med dette i 2013. Hvilken modell Haugesund kommune vil velge og hvor lik den blir modellen som er utprøvd i prosjektet skal nå vurderes, forklarte kommunaldirektør Sissel Hynne.

Nasjonal interesse
Dagen før ble evalueringsrapporten presentert for leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité, Bent Høie, i forbindelse med hans besøk på Høgskolen Stord/ Haugesund. Stortingspolitiker Arve Kambe og Ordfører Petter Steen fulgte også presentasjonen.

Evalueringen er en viktig modell som tilsvarende prosjekt kan bygge videre på, uttalte Høie.

helseteam_for_eldre_2

Evalueringsrapporten for Helseteam for eldre presenteres for leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Hva er Helseteam for eldre?
Helseteam for eldre har vært ledet av kommuneoverlege Dag Helge Rønnevik. Hensikten med prosjektet har vært å prøve ut en ny samhandlingsmodell der hovedintervensjonen har vært hjemmebesøk med fokus på forebygging og helsefremming, kartlegging av de eldres livssituasjon, risikovurdering ift. fare for sykdomsutvikling eller funksjonsfall. Et nytt kartleggingsverktøy er blitt utprøvd.

helseteam_for_eldre_3

Høgskolelektor Karen Johanne Vae presenterer evalueringsrapporten for Haugesund kommune.

Evalueringen viser

  • De eldre mener det har vært svært positivt å få hjemmebesøk, og de har hatt nytte av det.
  • Helseteamsykepleierne kommer i posisjon for å informere.
  • Kartleggingen gir både demografiske data, og en oversikt over de eldres helse og dagligliv.
  • 24 % av casuistikkene er blitt drøftet. Ikke alle har økt risiko for sykdom eller funksjonsfall, og risikovurderingen må undersøkes videre ift validitet.
  • Tverrfaglige drøftinger bidrar til mer kunnskap og bedre forståelse for det geriatriske fagfeltet.
  • Fastlegene har ikke deltatt i drøftingene slik samhandlingsmodellen la opp til, men har mottatt anbefalinger om oppfølging av den eldre fra det tverrfaglige teamet. Anbefalingene tas til følge der fastlegene vurderer de som aktuelle for sin pasient.
  • Informasjon og dialog med alle aktuelle samhandlingsparter er av stor betydning for å få optimal gevinst ift samhandling.
  • En revidert modell av «Helseteam for eldre» anbefales utprøvd.
    .

Les mer om prosjektet her.

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.