Referat fra Strategisk topplederforum

Fokus på folkehelse og forebyggende arbeid i kommune og sjukehus

Strategisk topplederforum ble arrangert 10. november 2016 i Karmøy kommune. Femti påmeldte representanter fra administrativ og politisk ledelse i kommune og sjukehus møtte i tillegg til fylkesmann, tillitsvalgte, KS og Samhandlingsutvalget med representanter fra brukerne.

20161110_strategisk_topplederforum

Ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen ønsket velkommen. Nilsen presenterte kommunens satsing på forebyggende arbeid.

Koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna HF, Merete Røthing bidrog med humoristisk innslag rundt foretakets fokus på «grønt» sjukehus og skapte en god stemning før det offisielle programmet startet.

Nestleder av Samhandlingsutvalget og helse- og omsorgsleder i Karmøy kommune, Nora Olsen Sund, informerte om organisering av utvalget og fokusområder for samhandlingsutvalgets arbeid og på behov for at kommunene satser på forskning for å kunne møte de utfordringer vi står overfor med at befolkningen stadig blir eldre.

Morten Nordberg, seniorrådgiver i Riksrevisjonen, presenterte undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføring av Samhandlingsreformen.  Riksrevisjonen har blant annet fokusert på tjenestetilbudet i kommunene, kompetanse og opplæring og samarbeid og informasjonsutveksling. Rapporten finner du her.

Kort oppsummert viser hovedfunn fra revisjonsarbeidet at samarbeidet om pasienter med behov for koordinerte tjenester ikke er god nok, kapasitet og kompetanse i kommunen er i liten grad styrket, kommunene har tatt over pasienter, men staten har lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til disse pasientene, kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud benyttes ikke på en god måte og innenfor rus- og psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket.

Kenneth Eikeset, Klinikkdirektør i klinikk for psykisk helsevern og representant fra Helse Fonna i Samhandlingsutvalget, presenterte «Informasjon fra Helse Fonna». Nasjonal helse- og sjukehusplan står sentralt som styrende dokument for foretaket.

Det planlagte foredraget om «Opptrappingsplan for rusfeltet 2016–2020, måtte dessverre utgå grunnet sykdom.

Ruth Marie Stensland Donovan, høyskolelektor ved Institutt for sykepleierfag utfordret deltakerne med at det er behov for helsefremmende samhandling på tvers som helsefremmende lokalsamfunn, sunne kommuner, helsefremmende sykehus og trygge lokalsamfunn.

Hun minnet deltakerne på Folkehelseloven (2015) sitt formål med «å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.»

Donovan referer til at Helsedirektoratet i sin vurdering av Samhandlingsreformen (2015) legger vekt på at reformen har sin største styrke i initiativ til innovasjonsprosesser.

Kenneth Eikeset oppsummerte seminaret og minnet deltakerne på at Samhandlingsreformen krever en omfattende kulturendring og at det er tidkrevende. Han la vekt på samhandling og kommunikasjon som viktige elementer for en bedret samhandling.
.

→ presentasjoner fra dagen

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.