Rapport fra fagnettverk for læring og mestring

læring_og_mestring_1

Hvordan kan lærings- og mestringstilbud organiseres i Helse Fonna etter 2016?

Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål knyttet til samarbeid om læring og mestring i Helse Fonna, både mellom de ulike nivåene og kommunene imellom. Prevalens av ulike diagnoser, kompetanse og ressurser, kommunestruktur og finansiering er elementer som gjør det vanskelig å komme med konkrete forslag. Nettverket for læring og mestring har allikevel utfra nåværende føringer i lovverk og veiledere kommet med noen anbefalinger om hvordan man tenker LMS-tilbudene kan organiseres i tiden som kommer. Rapporten ble presentert for Samhandlingsutvalget i september 2016.

Anbefalingene kan oppsummeres slik:

  • Det er fortsatt behov for samarbeid mellom brukerorganisasjoner, kommune og foretak om LM-tilbud gjennom fagnettverk for læring og mestring.
  • Tilrettelegging av strukturerte lærings- og mestringstilbud skal så langt det er mulig, og innen rammen av faglig forsvarlighet, gis i kommunene.
  • Korte diagnosespesifikke kurs til personer som er nydiagnostiserte og blir fulgt opp i spesialisthelsetjenesten ser nettverket det som naturlig at også i framtiden er foretakets ansvar å drive.
  • Alle kommuner (eventuelt i interkommunalt samarbeid) tilbyr frisklivs-, lærings- og mestringstilbud til sine innbyggere enten som diagnosespesifikke tilbud eller i blandet gruppe.
  • Etablerte tilbud i spesialisthelsetjenesten må ikke legges ned før kvalitativt gode tilbud er etablert i kommunene.
  • Barn og unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, trenger lærings- og mestringstilbud for å mestre livet med helseutfordringene. Dette krever et samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

Helseforetak og kommune bør samarbeide om utvikling av lærings- og mestringstilbud slik at tiltakene utfyller hverandre, samsvarer med hverandre og blir en naturlig del av pasientforløpene.

Les hele rapporten her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.