Mestring hos pasienter gir god helseøkonomi

læring_mestring

Det er helseøkonomisk lønnsomt å prioritere læring og mestring hos pasienter og pårørende, viser ny kunnskapsoppsummering fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Som Dagens Medisin skriver på nettsiden sin (www.dagensmedisin.no) har forskerne fra NK LMH sett på 56 studier for å undersøke om lærings- og mestringstilbud til pasienter med kroniske sykdommer lønner seg økonomisk.

Førsteforfatter Una Stenberg, seniorforsker ved NK LMH, påstår at forskergruppen selv ble overrasket over at mer enn 80 prosent av studiene faktisk kunne vise til lønnsomhet. Man så for eksempel at pasienter med diabetes eller kols som fikk opplæring og kurs hadde færre sykehusinnleggelser, og gikk sjeldnere til fastlegen enn de som ikke fikk slike tilbud.

– Gjennom gruppene opplever mange at de får økt kunnskap om egen helse og mestring. For noen kan det innebære å innta en mer aktiv rolle i eget liv og kjenne mer kontroll i hverdagen, mener Stenberg. Dessuten får mange utvidet sitt sosiale nettverk gjennom gruppene.

– Denne studien viser tydelig at det faktisk lønner seg, både for pasientene og for helsetjenesten, oppsummerer Stenberg. Studien er publisert i Patient Education and Counseling.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.