FOUSAM-prosjekt «Lærings- og mestringstilbud for personer med KOLS i Karmøy kommune» – Evalueringsrapport er publisert

I Norge har rundt 400.000 personer sykdommen KOLS, og tallet er stigende. Akutt KOLS-forverring er en av de hyppigste innleggelsesårsakene ved norske sykehus. Utvikling av lærings- og mestringstilbud til denne pasientgruppen er i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner om å gi kommunene en større rolle i å forebygge og gi innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser.

FOUSAM-prosjektet «Kommunalt tverrfaglig trenings-, lærings- og mestringstilbud for personer med KOLS i Karmøy kommune» hadde som mål å øke selvopplevd helsestatus, fysisk funksjonsnivå og aktiviteter i dagliglivet for personer med KOLS. En ønsket å utarbeide en modell for kommunalt trenings-, lærings- og mestringstilbud til personer med KOLS blant annet ved å utarbeide kursmateriell, rutiner for rekruttering av deltakere og rutiner for gjennomføring av kurstilbudet. En ønsket også å utarbeide rutiner for videre oppfølging av personer med KOLS etter gjennomført lærings- og mestringskurs.

Evalueringsarbeidet er avsluttet nå og rapporten fra prosjektet er publisert her.

Evalueringen av prosjektet viste at en bør vurdere å ha mer fokus på varig endring av fysisk aktivitet i løpet av kursperioden, og ha større fokus på at deltakere videreføres i aktivitetstilbud etter endt kursperiode.

Lærings- og mestringskurs for personer med KOLS vil videreføres i ordinær drift fremover med noe endret innhold, og en vil også tilstrebe bedre kommunikasjon og samarbeid med henvisere til kurset, slik at en sikrer at aktuelle deltakere får informasjon om tilbudet.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.