Evalueringsrapport til «Rus/Somatikk»-prosjektet publisert

prosjekt_rus_somatikk

Pasienter med risikofylt alkoholforbruk er overrepresentert i sykehus sammenliknet med befolkningen generelt. Prosjektet «Rus/Somatikk» var et kvalitetsprosjekt med mål om å fange opp denne pasientgruppen i det de kom i kontakt med somatiske avdelinger på sykehuset. Pilotprosjektet startet opp ved kardiologisk medisinsk intensiv avdeling ved Haugesund sykehus i september 2014 og varte i 13 måneder.

Målet med prosjektet var å bedre behandlingskvaliteten for den tilstanden pasienten var innlagt for ved å identifisere og intervenere overfor pasienter med risikofylt eller skadelig rusmiddelbruk. En slik intervensjon kan forebygge nye lidelser/skader eller unngå forverring og forhindre videreutvikling av et rusproblem. Prosjektet ønsket å være med å påvirke til endringsprosesser hos pasienter vedrørende alkoholinntak og tilby adekvat hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Pasienter som ble innlagt kardiologisk medisinsk intensiv ble kartlagt med 3 spørsmål fra Audit-C-skjema (Alcohol Use Identification Test – Consumption) som er et screeningsverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol i de siste 12 månedene, og 1 spørsmål fra Dudit-skjema (Drug Use Disorder Identification Test) som er et selvrapporteringsskjema for identifisering av rusproblemer. I prosjektperioden kartla avdelingen 931 pasienter, ca. halvparten av de innlagte pasientene. 17 prosent av de kartlagte ble tilbudt samtale med prosjektet.

I samtalen ble det gjennomført en full Audit-kartlegging og vurdering av pasienten sine behov. Prosjektet kunne tilby opp til 3 samtaler. Noen pasienter ble videre henvist innen tverrfaglig spesialisert behandling og fastlegen ble kontaktet for videre oppfølging av pasienten etter utskrivelsen fra sykehus.

Pasientene som hadde samtale for sitt alkoholforbruk gav tilbakemelding på at de fikk økt kunnskap om alkoholen sin påvirkning på deres somatiske helse. I tillegg har prosjektet ført til økt kompetanse og bevissthet rundt alkohol og somatisk helse hos personalet ved kardiologisk medisinsk intensiv avdeling. Personalet er blitt tryggere i det å prate med pasienten om alkohol- og rusbruk.

→ evalueringsrapport

Helse Fonna har valgt å overføre pilotprosjektet i fast drift, det er ansatt en ruskonsulent i 100%-stilling som driver rustilsyn i somatikken.

For mer informasjon, Diana Lauritzen, tlf. 527 32 721 / 900 75 915
E-post: diana.lauritzen@helse-fonna.no

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.