Nyheter

Handlingsplan for oppfølging av samarbeidsavtalar

Samhandlingsutvalet i Helse Fonna har som oppgåve å følgje opp dei lovpålagde avtalane som helseføretaket og kommunane har inngått, her […]

Les mer

FOUSAM er nominert til «Årets Samhandlere 2015»

Fra 3. til 5. august 2015 arrangerer Stiftelsen Folkets Gave Rehabiliteringskonferansen på Festiviteten i Haugesund. Under konferansen blir det delt […]

Les mer

Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 15.06.2015

→ Referat fra Samhandlingsutvalget 15.06.2015  Informasjon om Samhandlingsutvalget og referater fra forrige møter finner du her.  

Les mer

Leter du etter lærings- og mestringstilbud i vår helseregion?

Lærings- og mestringsteamet i FOUSAM har laget en oversikt over hvilke lærings- og mestringstilbud som finnes for pasient og pårørende […]

Les mer

Ny samarbeidsavtale om FOUSAM

For å bidra til at helseforetak og kommuner sine plikter knytt til forskning og utvikling kan bli ivaretatt på en […]

Les mer

Nyttig oversikt over lærings- og mestringstilbud i helseforetak og på nett

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse har laget en oversikt over hvilke lærings- og mestringstilbud som finnes ulike […]

Les mer

Helsestasjonsforum etablert i Helse Fonna-regionen

Auka fagleg kompetanse i arbeidet med barn og unge Stein Roar Kringeland, fastlege i Haugesund og Lars Johan Lysen, kommunelege […]

Les mer

FOUSAM-prosjekt «Helseteam for eldre – Bokn»

FOUSAM-prosjektet «Helseteam for eldre – Bokn» er et pilotprosjekt hvor en prøver ut et revidert kartleggingsverktøy til bruk under forebyggende […]

Les mer

FOUSAM-prosjekt «Trygghet i eget hjem»

Et velferdsteknologiprosjekt med utprøving av videokommunikasjon mellom hjemmetjenesten og hjemmeboende brukere med KOLS Prosjektet er et samarbeid mellom Haugesund kommune, […]

Les mer

Hils på erfaringskonsulenten!

Det er spesielt å søke på en stilling der dine erfaringer som pasient og pårørende faktisk teller. Ja, slike erfaringer […]

Les mer

Nyttige litteraturtips

FOUSAM har laget en oversikt over anbefalte bøker, bokkapitler og artikler bl.a. til tema brukermedvirkning, kvalitetsforbedring, læring og mestring samt […]

Les mer

Oppfølging av samarbeidsavtalar

Informasjon frå Samhandlingsutvalet Helse Fonna og kommunane i regionen har inngått overordna samarbeidsavtalar og 12 tenesteavtalar, og det er stilt […]

Les mer

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Regjeringen vil skape en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse […]

Les mer

Trener for bedre hverdag

Treningssenteret Helsebanken på Karmøy samarbeider med Lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna om hjertetrening. Treningen er en del av FOUSAM […]

Les mer

Ledig stilling som prosjektleder for innføring av velferdsteknologi

Haugaland Vekst søker prosjektleder for innføring av velferdsteknologi. Dette kan bli et spennende prosjekt i samarbeid med FOUSAM. → til stillingsannonsen […]

Les mer

Jobbar for god omsorg i siste del av livet

Korleis kan ein best ivareta eksistensielle og åndelege behov hjå alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande? Eit spennande […]

Les mer

Nyttige skjema til kursevaluering

Under fana → verktøykassen/kursevaluering finner du nå ulike evalueringsskjema som er brukt ved lærings og mestringssentrene.  

Les mer

Ny brosjyre for Bjørgene USH

Bjørgene omsorg- og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Haugesund er en av FOUSAM sine samarbeidspartnere og samtidig medlem i […]

Les mer

Nå kan du følge FOUSAM på Facebook

Er du interessert i å holde deg oppdatert? Fra i dag kan du følge FOUSAM på Facebook. Her finner du […]

Les mer

Fagnettverk med fokus på barn og unge er no etablert

Fagnettverk med fokus på barn og unge er no etablert i Helse Fonna-regionen. Nettverket er oppretta av og har fått […]

Les mer

Ny sammensetning av Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget (SU) er et partssammensatt samarbeidsorgan, som skal avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om […]

Les mer

Brukermedvirkning skaper bedre tjenestetilbud i vår helseregion

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, en […]

Les mer

Rehabilitering etter hjerneslag

Pasienter med moderat funksjonsnedsettelse etter hjerneslag kan få et godt rehabiliteringstilbud hjemme. Det er konklusjonen Bente Kvilhaugsvik og Gjertrud Husøy […]

Les mer

Trener seg ut av hjerteproblemer

Hjertetrening i frisklivssentralen på Stord er en del av FOUSAM sitt hjerterehabiliteringsprosjekt. Les mer om treningen på Stord i Sunnhordland […]

Les mer

FOUSAM-prosjektet «Rus og somatikk»

FOUSAM-prosjektet «Rus og somatikk» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna, Haugaland A-senter (HAS) og KORUS Vest Stavanger. I prosjektet vil […]

Les mer

Nytt fagnettverk for barn og unge

Samhandlingsutvalget (SU) har vedtatt å støtte opprettelse av faglig nettverk for barn og unge. Representanter oppnevnes og nettverket etableres i begynnelsen […]

Les mer

Status for samhandlingsreformen

For å realisere samhandlingsreformen ble det vedtatt juridiske, økonomiske, organisatoriske og faglige virkemidler. Helsedirektoratet sin rapport «Status for samhandlingsreformen» har […]

Les mer

Nye retningsliner for brukarmedverknad

FOUSAM vil legge til rette for at erfaringskunnskap skal inkluderast i arbeidet med å  byggje opp og vidareutvikle prosjekt og […]

Les mer

FOUSAM årsmelding 2014

FOUSAM har gitt prosjektstøtte til 14 samhandlingsprosjekter i 2014. Les mer om FOUSAM sine oppgaver og aktiviteter i årsmeldingen 2014. […]

Les mer

Ledige stillingar: FOUSAM søker etter erfaringskonsulent

FoU-eining for samhandling er ei felles forskings- og utviklingseining mellom Helse Fonna helseføretak, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommunar. Samarbeidet om […]

Les mer

Helsedirektoratet har publisert samhandlingsstatistikk 2013-2014

Formålet med samhandlingsstatistikken er å utvikle en samlet og oversiktlig statistikk på kostnader, tjenester og pasientgrupper, slik at helsesektoren får […]

Les mer

Nye prosedyrer for transfusjon av blodprodukt i kommunehelsetjenesten og praktisk opplæring

Arbeidsgruppen «Blodtransfusjon i kommunehelsetjenesten» har utarbeidet prosedyrer for transfusjon av blodprodukt i kommunehelsetjenesten samt prosedyrer for teoretisk og praktisk opplæring […]

Les mer

FOUSAM-prosjekt «eksistensiell og åndelig omsorg» presenterte sluttrapport

Tirsdag 27. januar ble det arrangert en avslutningsmarkering for det vellykkede prosjektet «Eksistensiell/åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i […]

Les mer

FOUSAM-prosjekt presenterer nye brosjyrer om KOLS

FOUSAM-prosjekt KOLS er et samhandlingsprosjekt mellom Tysvær kommune, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund. Hovedmålet er å sikre gode pasientforløp for personer […]

Les mer

FOUSAM er ukens innovasjonsprosjekt i Helse Vest

Kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF har satt fokus på innovasjon. Ukens innovasjonsprosjekt er FOUSAM. Les mer på www.helse-vest.no.

Les mer

Fremje helse og livskvalitet for personar med hjartesjukdom

Samhandling om læring og mestringstilbod i pasientforløp for hjartepasientar FOUSAM-prosjektet er eit samarbeid mellom spesialisthelsetenesta, helse og omsorgtenester i kommunane, […]

Les mer

Leter etter suksessfaktorer for hjemmebesøk hos eldre

Mange eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Da er det viktig at hjemmebesøkene fra helsepersonell blir best mulig. Stipendiat […]

Les mer

FOUSAM-prosjekt «Å leva godt med diabetes» – Evalueringsrapport er nå publisert

I regi av FoU-enhet for samhandling har kommunene Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal gjennomført prosjektet «Å leva godt med diabetes. […]

Les mer

Samspill gir bedre tjenester

«Å sitte på hver sin tue og jobbe med de samme utfordringene er hverken smart, effektivt eller utviklende. I snart […]

Les mer

Ny poster av KOLS-prosjekt i Tysvær kommune

«Prosjektsamarbeidet har ført til et tettere samarbeid mellom kommune og sjukehus. For pasienten med KOLS vil dette resultere i en […]

Les mer

Litteraturtips for brukerrepresentanter

Edgar Wammervold og Jan Ole Bolsø i NK LMHs kommunikasjonsnettverk har samlet det de mener er relevant litteratur for brukerrepresentanter. […]

Les mer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse deltok på forskningskonferansen 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) deltok på FOUSAM sin forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse 2014 «Sammen […]

Les mer

Nyttigt e-læringsprogram til pårørendearbeid

E-læringsprogrammet www.pårørendeprogrammet.no er rettet mot ansatte i helse-, sosial- og omsorgstjenesten. Programmet gir innspill og oppgaver som stimulerer til refleksjon og […]

Les mer

Nytt fra FOUSAM i media

Sammen om bedre helse Les mer om FoU-enhet for samhandling og hva vi kan bidra med i Praksisnytt, informasjonsbladet av […]

Les mer

Internasjonalt seminar om praksisutvikling

Utforske nye måter å forbedre sin praksis på FOUSAM (FoU-enhet for samhandling), Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Bjørgene omsorg- og utviklingssenter og […]

Les mer

FOUSAM presenterte forsknings- og utviklingsarbeid på HSH sin jubileumskonferanse

Den 24. september 2014 arrangerte avdeling for helsefag jubileumskonferansen og FoU-dagen, der ansatte, studenter og praksisfelt kunne presentere sine FoU-prosjekter. […]

Les mer

Oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbod i Karmøy kommune

Karmøy kommune er no klar for oppstart av ØH-døgntilbod og opnar tilbodet 1. november 2014. Avtale med Helse Fonna er […]

Les mer

FOUSAM-prosjekt: Lære å leve med diabetes

Høsten 2014 starter kommunene Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal igjen opp med gruppebasert trening og undervisning for personer med diabetes […]

Les mer

Nytt FOUSAM-prosjekt: LM-tilbud for personer med KOLS i Karmøy kommune

Karmøy kommune har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre et tverrfaglig kommunalt trening, læring- og mestringstilbud for […]

Les mer

LES PRAKSISEKSEMPEL: Samhandling om læring og meistring i Helse Fonna-regionen

Sølvi Heimestøl i Helse Fonna og frå FOUSAM har skrive innlegg på mestring.no. «Tydelege samarbeidsavtalar og faglege nettverk mellom kommunar […]

Les mer

Samhandlingsmidlar frå Helse Vest for 2014 til to FOUSAM-prosjekt

Kvart år deler Helse Vest ut samhandlingsmidlar som skal stimulere til samarbeid mellom føretak og kommunar i regionen. I Helse […]

Les mer

Familieambulatoriet – et nytt lavterskeltilbud i Helse Fonna

Familieambulatoriet er et samarbeid mellom ulike avdelinger i Helse Fonna, Haugaland A-senter, Solstrand barnevernsenter og kommunene. Det er planlagt et helhetlig […]

Les mer

Ny film om FoU-enhet for samhandling

Se filmen, og få et innblikk i hva FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) er og hva vi kan bidra med.  

Les mer

To nye rapporter i FOUSAM sin rapportserie er nå publisert

Evalueringsarbeidet av FOUSAM-prosjektene «Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Fitjar og Bømlo» og «Hjertetrimmen – fra spesialisthelsetjeneste […]

Les mer

Nytt fra FOUSAM i media

Sammen om bedre helse Les mer om FoU-enhet for samhandling og hva vi kan bidra med i NSF Lokalen, medlemsbladet […]

Les mer

Lære å leve med diabetes

FOUSAM-prosjekt omtalt i lokalaviser I regi av FoU-enhet for samhandling har kommunene Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal startet prosjektet «gruppebasert […]

Les mer

Nye kontorer for FOUSAM

FoU-enhet for samhandling har flyttet inn nye lokaler hos Høgskolen Stord/ Haugesund i dag. Åtte medarbeidere skal jobbe her. Vår […]

Les mer

Helsetorgmodellen omtalt i Forskingsmeldingen

Regjeringen gir tommelen opp for Helsetorgmodellen i den nye nasjonale Forskningsmeldingen. Onsdag 3. april 2013 hadde driftsgruppa for Helsetorgmodellen møte […]

Les mer

Stor interesse for evalueringen av Helseteam for eldre

Like før sommerferien sluttførte høgskolelektor Karen Johanne Vae og Lars Kvinge evalueringsrapporten for prosjektet Helseteam for eldre. En rapport mange […]

Les mer

HSH med ny vidareutdanning i KOLS

Meir kunnskap og kompetanse på pasientar med KOLS Ei kartlegging viste at helsepersonell både i kommunar og sjukehus treng meir […]

Les mer

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.