Nyheter

Hører de hva du sier? – bli med på formidlingskurs i høst

Velkommen til 2-dagers kurs i formidling. Kurset inneholder følgende tema: Kjenne målgruppen • VAKT-modellen • Involvere publikum • Oppførsel (bevissthet […]

Les mer

Folkehelsearbeidet- i spenningsfeltet mellom helsetjenesten og befolkningen

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging arrangerte fagdag for kommunekontaktene og spesielt inviterte gjester på Tysværtunet 22. januar. Hoved […]

Les mer

Korleis lykkast med pasient- og pårørandeopplæring? Vellukka kurs gjennomført!

Grunnkurs i helsepedagogikk blei gjennomført i høst som ein del av det helsepedagogiske tilbodet i FOUSAM. Sjå her for presentasjonar […]

Les mer

Foreldregruppe i barnehagen for foreldre som har barn med nedsett funksjonsevne

«Godt å treffe andre som forstår» «Vi fekk bekrefta at vi kan mykje, har god kontroll – det er ein […]

Les mer

Samhandling om god barselomsorg

Via Fagnettverk barn og unge har ei arbeidsgruppe sett på korleis samhandling om barselomsorg fungerer i Helse Fonna-regionen. Dei har […]

Les mer

FOUSAM årsmelding 2017

FOUSAM ser tilbake på nok et år med høy aktivitet og opplever å bidra i stor grad til samhandlingen i […]

Les mer

Recovery-læringsnettverk evaluert

I 2016 etablerte Kommunenes sentralforbund (KS) i samarbeid med NAPHA og lokale aktørar eit læringsnettverk for kommunar i Rogaland og […]

Les mer

Visste du at pasientar som vert innlagt i kommunale ØH–døgntilbod er godt nøgde med tilbodet dei får?

Dette viser brukarundersøkinga som er gjort i kommunale ØH-døgntilbod. Det er 10 slike tilbod i Helse Fonna-regionen og det er 288 […]

Les mer

Tilbyr du kurs for fagpersonar som møter barn og unge med helseutfordringar? Nå er oversikten klar

«Fagnettverk barn og unge» i Helse Fonna-regionen har laga ein samla oversikt på kurs-/kompetansetilbod der målgruppa er fagpersonar som arbeider […]

Les mer

Mestring hos pasienter gir god helseøkonomi

Det er helseøkonomisk lønnsomt å prioritere læring og mestring hos pasienter og pårørende, viser ny kunnskapsoppsummering fra Nasjonal kompetansetjeneste for […]

Les mer

Samarbeid om innføring av bedre tverrfaglig innsats i Helse Fonna-regionen

BTI (bedre tverrfaglig innsats) er en organisasjonsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor utsatte barn og unge, […]

Les mer

Fagnettverk for folkehelse er nå etablert

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging var samlet til sitt første møte mandag 29. januar 2018. Nettverket er forankret […]

Les mer

Små samhandlingsgrep ser ut til å kunna hindre reinnlegging

Prosjektet «Oppfølging av pasientar med behov for samansette tenester med fokus på reinnlegging» viser at små grep i samhandlinga kan gjere […]

Les mer

Samarbeid om god barselomsorg

God barselomsorg er viktig for både barn og foreldre og da er eit godt fungerande samarbeid mellom fødeavdeling og helsestasjon viktig. […]

Les mer

Fagnettverk for kommunale ØH-døgntilbod i Helse Fonna-regionen er no etablert

Rundt 20 fagpersonar frå både kommune og spesialisthelseteneste deltok på oppstartssamling for fagnettverk innan kommunalt ØH-døgntilbod på Bjørgene den 7. […]

Les mer

Samhandlingsutvalet ynskjer alle ei god jul og eit fredfylt nytt år

2017 nærmar seg slutten, og det er på tide å gjere opp status for året som er gått. Vi kan […]

Les mer

Recovery-prosjekt starter pilotkurs

I årets første utgave av nyhetsbrevet «Samhandlingsnytt» kunne en lese om samarbeidsprosjektet «Recoverykurs og utdanningsopplegg» som hadde fått midler fra […]

Les mer

Hvilke friskliv-/lærings- og mestringstilbud finnes i mitt nærområde?

I år har hovedsatsingen til faglig nettverk for læring og mestring vært å se nærmere på kommunikasjon og informasjonslinjer i […]

Les mer

Utviklingsplan for Helse Fonna

Som del av iverksettinga av Nasjonal helse- og sjukehusplan, Meld.St.11 (2015-2016), skal alle helseføretak utarbeida utviklingsplanar. Styret i Helse Fonna […]

Les mer

Samhandling – meir enn struktur og avtalar

I artikkelen «Developing a culture of pride, confidence and trust: enhanced collaboration in an interdisciplinary team» publisert i International Practice […]

Les mer

Oppdatert oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner

FOUSAM har samlet en oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner i Helse Fonna sitt område. Oversikten er nå oppdatert. → oversikt […]

Les mer

Nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling fekk kompetansemiddel

I vår søkte fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling kompetansemiddel frå Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland. Haugesund og Fitjar […]

Les mer

Nytt fagnettverk for kommunale ØH-hjelp døgntilbod

At kommunale ØH-døgntilbod drar nytte av kvarandre sine erfaringar og har god kvalitet, kjem både pasientar og tilsette til gode. […]

Les mer

Rett bruker til rett oppdrag!

Nå er det vel ett år siden Helse Fonna og FOUSAM gikk ut og inviterte brukere til å registrere seg […]

Les mer

Nytt fagnettverk for folkehelse

Det er besluttet i samhandlingsutvalget (SU) å opprette et fagnettverk for folkehelsearbeid i Helse Fonna-område. Oppretting av nettverket er avtalt […]

Les mer

Likeverdige helsetenester for dei eldste uavhengig av kvar ein bur?

Gjennom analyse i bruken av somatiske helsetenester for innbyggarar 75 år og eldre, vert det i eldreatlas for Norge sett […]

Les mer

Du finn no dei oppdaterte samhandlingsavtalane på nett

Våren 2017 var det revisjon av dei lovpålagde samarbeidsavtalane mellom Helse Fonna og dei 18 kommunane i regionen. Revisjonen har […]

Les mer

Ledige stillinger som kursleder

FOUSAM søker etter to kursledere i perioden 1.8.2017 til 31.12.2019. Mer informasjon om stillingene og søknadsskjema finner du her.  

Les mer

Særavtale om kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntibod

Tenesteavtale nr. 4 er nå revidert og psykisk helse og RUS er inkludert i avtalen i tråd med krav i […]

Les mer

Videre utvikling av FOUSAM

Helse- og omsorgsdepartementet har utformet en helhetlig og bred strategi for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg, HelseOmsorg21. Strategien […]

Les mer

FOUSAM årsmelding 2016

FOUSAM er arenaen der kommunene, foretaket og høgskolen kan samarbeide om utdanning, forskning, kompetanseheving og innovasjon i fellesskap. Med sin […]

Les mer

Ny sammensetning av Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan, som skal avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om pasient/bruker. […]

Les mer

Nyttig verktøy for brukermedvirkning i praksis

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (www.mestring.no) har laget fire korte filmer som belyser muligheter og utfordringer ved […]

Les mer

Hels på ungdomsrådet!

Første torsdag i april hadde ungdomsrådet i Helse Fonna si første samling. Ein flott gjeng med engasjerte ungdomer! Les meir: […]

Les mer

Pasientane er nøgd med øyeblikkeleg hjelp tilbod i kommunane

Dei første tilbakemeldingane frå pasientar som har nytta kommunalt ØH-hjelp døgntilbod i  kommunane Haugesund, Kvinnherad, Tysvær, Karmøy og Suldal er klare. […]

Les mer

Årsrapport og handlingsplan for fagnettverk barn og unge

Fagnettverk med fokus på barn og unge skal bidra til koordinering av kompetansetilbud, utviklingsarbeid og tiltak/prosjekt for å sikra likeverdige […]

Les mer

Nytt ØH-døgntilbod i Sunnhordaland

Måndag 20. mars startar eit nytt øyeblikkelig hjelp-døgntilbod i Sunnhordaland, i heilt nybygde lokale rett ved sia av Stord sjukehus. […]

Les mer

Årsrapport 2016 for IKT-nettverk

IKT-fagnettverk skal arbeide for enkel, sikker og rask tilgang til og overføring av pålitelig informasjon i samhandling mellom kommunene og […]

Les mer

Oppdatert kontaktinformasjon relatert til Barn som pårørande

Det er viktig at ulike tenester er orienterte om kvarandre når det gjeld tilbod rundt barn som er pårørande. God […]

Les mer

Oppdatert oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner i regionen

Her kommer den oppdaterte oversikten over bruker- og pårørendeorganisasjoner i Helse Fonna sitt område. Om du ser at noen organisasjoner mangler […]

Les mer

Vil du vere med i Ungdomsrådet?

Helse Fonna treng dine tankar og idear om kva som er viktig for barn og unge. Helse Fonna sitt ungdomsråd […]

Les mer

Samhandlingsutvalet ynskjer alle ei God Jul og eit fredfylt Nytt År

2016 nærmar seg slutten, og det er på tide å ta opp status for året som er gått. Vi kan […]

Les mer

1,5 millionar kroner til prosjektet «Recoverykurs og recoveryutdanning»

Fekk full klaff med søknad – byggjer opp kurs og utdanning i recovery Siste veka ga Extrastiftinga 1,5 millionar kroner til […]

Les mer

Samhandlingsprosjekt om re-innlegging

Prosjekt «Oppfølging av pasientar med behov for samansette tenester med fokus på re-innlegging» Samhandlingsprosjektet om re-innlegging har undersøkt mulege årsaker […]

Les mer

Revisjon av lovpålagde samarbeidsavtalar mellom Helse Fonna HF og kommunane

Samhandlingsutvalet (SU) har nå ferdigstilt revisjon av dei lovpålagde avtalene. Det har vore ein omfattande prosess med mange involverte både […]

Les mer

Styrke og stimulere til forskning

Samarbeidsutvalget nedsatte i vår en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) for å […]

Les mer

Referat fra møte i Samhandlingsutvalget

→ Referat fra Samhandlingsutvalget 22.09.2016 → Referat fra Samhandlingsutvalget 27.10.2016 Informasjon om Samhandlingsutvalget og referater fra forrige møter finner du […]

Les mer

Referat fra Strategisk topplederforum

Fokus på folkehelse og forebyggende arbeid i kommune og sjukehus Strategisk topplederforum ble arrangert 10. november 2016 i Karmøy kommune. […]

Les mer

Rapport fra fagnettverk for læring og mestring

Hvordan kan lærings- og mestringstilbud organiseres i Helse Fonna etter 2016? Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål knyttet til samarbeid […]

Les mer

Registrer deg i brukerbanken!

Nå er det mulig å registrere seg i brukerbanken FOUSAM og Helse Fonna har utviklet i et samarbeid. Brukerbanken skal […]

Les mer

Oppretting av ungdomsråd i Helse Fonna

I regjeringa sin nye ungdomsstrategi er etablering av ungdomsråd i kvart føretak ein forventing. Helse Fonna HF tek dette på […]

Les mer

Evalueringsrapport til «Rus/Somatikk»-prosjektet publisert

Pasienter med risikofylt alkoholforbruk er overrepresentert i sykehus sammenliknet med befolkningen generelt. Prosjektet «Rus/Somatikk» var et kvalitetsprosjekt med mål om […]

Les mer

Barnehagen – et naturlig sted for fokus på læring og mestring

Vår 2017 vil foreldre i Tysvær kommune som har barn med kronisk sykdom, få tilbud om å delta i foreldregruppe […]

Les mer

Evalueringsrapport til hjerterehabiliteringsprosjektet publisert

Rapporten fra samarbeidsprosjektet om lærings- og mestringstilbud i pasientforløp for hjertepasienter i Helse Fonna er nå klar. Prosjektets mål var […]

Les mer

Samarbeidsprosjekt skal styrke kompetansen innen psykisk helse i Tysvær kommune

Prosjekt «Lokal samarbeidsavtale mellom Haugaland DPS, Psykisk helsetjeneste og fastleger i Tysvær kommune» Samarbeidsavtalen er laget som et prosjekt mellom […]

Les mer

Informasjon fra fagnettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling

Årsrapport 2015 og handlingsplan 2016 Fagnettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling er et samarbeid mellom kommunene i Helse Fonna-området, Helse […]

Les mer

Geriatrisk fagnettverk og demensnettverk blir eldremedisinsk nettverk

Det nye eldremedisinsk nettverk består av medlemmer fra fagnettverk geriatri, som har vært i drift i noen år allerede, og […]

Les mer

Tilgang til e-læringskurs i Helse Fonna

E-læringskursene i Helse Fonna helseforetak er også åpne for eksterne brukere. Kursene ligger i læringsportalen på internettsidene til Helse Fonna […]

Les mer

Pasientjournal på nett

Betre kommunikasjon mellom pasient og helseteneste I løpet av 2016 får pasientar i Helse Vest som er over 16 år […]

Les mer

Status for gjennomgangen av dei lovpålagde samarbeidsavtalane

Informasjon til partane om prosessen Samhandlingsutvalet (SU) har gitt faglege nettverk og arbeidsgrupper i oppdrag å gå igjennom avtalane med […]

Les mer

Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 12.05.2016

→ Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 12.05.2016 Informasjon om Samhandlingsutvalget og referater fra forrige møter finner du her.  

Les mer

Handlingsplan for lærings- og mestringsnettverk i Helse Fonna

Høsten 2013 ble fagnettverk for læring og mestring etablert i Helse Fonna-regionen. Nettverket skal bidra til at pasient og pårørende […]

Les mer

Brukerbanken åpner snart

I brukerbanken som FOUSAM og Helse Fonna i samarbeid har utviklet er det brukerne som er innskuddet. Brukerbanken skal bli […]

Les mer

Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 07.04.2016

→ Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 07.04.2016 Informasjon om Samhandlingsutvalget og referater fra forrige møter finner du her.  

Les mer

FOUSAM årsmelding 2015

FOUSAM er arenaen der kommunene, foretaket og høgskolen kan utvikle utdanning, forskning, innovasjon og utvikling i fellesskap. Med sin struktur […]

Les mer

Oppdatert oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner i Helse Fonna-regionen

En nyttig liste – bruk den! For å drive med samhandling må vi vite om hverandre. Det var tanken da […]

Les mer

Betra samhandling for pasientar med rus, dobbel- eller trippel-diagnose

Prosjekt «Korleis betra samhandlinga mellom 1. og 2. linjetenesta for å gi pasientar med rus, dobbel- eller trippel-diagnose eit betre […]

Les mer

Betre behandling for barn og unge

«Barn og unges helsetjeneste» er eit av prosjekta som får prosjektstøtte frå FOUSAM, erfaringskonsulenten i FOUSAM er aktivt med i […]

Les mer

FOUSAM-prosjekt har fått HELSEVEL-midler fra Forskningsrådet

Involvering, deltaking og læring som supplement til tradisjonelle behandlingstilbud FOUSAM har fått 300.000 kr fra Norges Forskningsråd til et forprosjekt […]

Les mer

Evalueringsrapport til Familieambulatoriet: Lavterskeltilbod som fungerer

14 månadar etter at Familieambulatoriet blei oppretta i Helse Fonna er skussmåla gode i ny evalueringsrapport. Gravide og nybakte foreldre […]

Les mer

Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 25.02.2016

→ Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 25.02.2016 Informasjon om Samhandlingsutvalget og referater fra forrige møter finner du her.  

Les mer

Fokus på barn og unge

7. mars 2016 møttes Fagnettverket barn og unge, der hovudfokus denne gangen var evaluering av samarbeidsavtalar mellom kommune og føretak. […]

Les mer

Meld deg inn i brukerbanken!

Erfaringskonsulenten i FOUSAM og samhandlingskoordinatoren i Helse Fonna jobber sammen med læring- og mestringsnettverket om å utvikle en brukerbank. Arbeidet […]

Les mer

Referat fra møte i Samhandlingsutvalget

→ Referat fra Samhandlingsutvalget 07.01.2016 → Referat fra Samhandlingsutvalget 21.01.2016 Informasjon om Samhandlingsutvalget og referater fra forrige møter finner du […]

Les mer

Ny sammensetning av Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan, som skal avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om pasient/bruker. […]

Les mer

Evaluering av dei lovpålagde avtalane 2016

Informasjon til partane om prosessen Samhandlingsutvalet (SU) er sett til å følgje opp og vedlikehalde overordna samarbeidsavtale med tilhøyrande tenesteavtalar. […]

Les mer

Barn som pårørande – kontaktpersonar i ulike tenester

Det er viktig at ulike tenester er orienterte om kvarandre når det gjeld tilbod rundt barn som er pårørande. God […]

Les mer

Innovasjon for morgendagens omsorg

Velferdsteknologiprosjekt Haugalandet Velferdsteknologiprosjektet handler om å legge til rette for større trygghet i eget hjem og vise til nye løsninger […]

Les mer

Ny brosjyre og rettleiar for samarbeid mellom brukarrepresentantar og lærings- og mestringssentra

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest har utarbeida brosjyre og rettleiar for samarbeid med brukarrepresentantar i lærings- og […]

Les mer

Nyttig informasjonsverktøy med fokus på samvalg mellom pasient og helsepersonell

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har laget to nye læringsressurser: eLæring om samvalg og en animasjonsfilm om samvalgsverktøy. Begge […]

Les mer

Ny hospiteringsordning i Helse Fonna-området

Styrke samarbeid om kompetanseutveksling Kommuner i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord/Haugesund har inngått en gjensidig hospiteringsordning som […]

Les mer

Nyhetsbrev fra erfaringskonsulenten i FOUSAM

Hei, jeg heter Liv Alsaker Sande og jobber i en 20% stilling som erfaringskonsulent i FOUSAM. Jeg begynte i stillingen […]

Les mer

Samhandlingsutvalet ynskjer alle ei God Jul og eit fredfylt Nytt År

2015 nærmar seg slutten, og det er på tide å ta opp status for året som er gått. Vi kan […]

Les mer

Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 05.11.2015

→ Referat fra Samhandlingsutvalget 05.11.2015 Informasjon om Samhandlingsutvalget og referater fra forrige møter finner du her.  

Les mer

FOUSAM-prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» jobber med utvikling av standardiserte pasientforløp i Helse Fonna

Ledelsen ved BUPene i Helse Fonna tok i 2015 initiativ til samhandlingsprosjektet «Barn og unges helsetjeneste – utvikling av standardiserte […]

Les mer

Rapport fra arbeidsgruppe intravenøs behandling/ behandlingshjelpemidler

Mellom kommunene i Helse Fonna-området og Helse Fonna helseforetak er det opprettet en rekke tjenesteavtaler som beskriver ansvarsfordeling mellom partene. […]

Les mer

Tilskudd til helsefremmende arbeid

Brukerorganisasjoner kan nå søke om tilskudd til helsefremmende arbeid fra Helse Vest. Søknadsfrist er 31. desember 2015. Mer informasjon på […]

Les mer

Brukarundersøking i kommunalt ØH-døgntilbod

I Helse Fonna-regionen er kommunane Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Suldal og Hardangerkommunane Odda, Jondal og Ullensvang starta opp med ØH-hjelp døgntilbod. […]

Les mer

Ny rutine for hospitering i Helse Fonna-området

Styrke samarbeid om kompetanseutveksling Kommuner i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord/Haugesund har inngått en gjensidig hospiteringsordning som […]

Les mer

Nye kommunerepresentantar til SU frå 2016

Den overordna samarbeidsavtala pkt. 6.2. legg grunnlaget for kommunane sin representasjon i Samhandlingsutvalet. Det er fire kommunale representantane som sit […]

Les mer

Oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner i Helse Fonna-regionen

En nyttig liste – bruk den! For å drive med samhandling må vi vite om hverandre. Det var også tanken […]

Les mer

FOUSAM-brosjyrene oppdatert

Under fana «Informasjonsmateriell» finner du to oppdaterte brosjyrer om FOUSAM og hva vi kan bidra med i prosjekt samt den […]

Les mer

Bømlo startar opp med «Helseteam for eldre»

Bømlo inviterer no alle på 77 år til å ta del i eit forskingsprosjekt der heimetenesta kjem på besøk for […]

Les mer

FOUSAM-prosjekt «Lærings- og mestringstilbud for personer med KOLS i Karmøy kommune» – Evalueringsrapport er publisert

I Norge har rundt 400.000 personer sykdommen KOLS, og tallet er stigende. Akutt KOLS-forverring er en av de hyppigste innleggelsesårsakene […]

Les mer

Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 27.08.2015

→ Referat fra Samhandlingsutvalget 27.08.2015 Informasjon om Samhandlingsutvalget og referater fra forrige møter finner du her.  

Les mer

FOUSAM er kåret til «Årets Samhandlere 2015»

«Årets Samhandlere» er en ærespris opprettet av Stiftelsen Folkets Gave. Den deles årlig ut til noen som sammen gjør seg […]

Les mer

Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger innført

PLO-meldinger innført i psykiatrisk klinikk i foretaket og psykiatritjenesten i kommunene 9. juni 2015 var oppstartdag for Pleie- og omsorgsmeldinger […]

Les mer

Tilsyn med samhandling om utskriving av pasientar frå spesialistheletenesta til kommunen

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Helse Fonna HF, somatisk klinikk Stord sjukehus og Bømlo og Stord kommunar i april […]

Les mer

Handlingsplan for oppfølging av samarbeidsavtalar

Samhandlingsutvalet i Helse Fonna har som oppgåve å følgje opp dei lovpålagde avtalane som helseføretaket og kommunane har inngått, her […]

Les mer

FOUSAM er nominert til «Årets Samhandlere 2015»

Fra 3. til 5. august 2015 arrangerer Stiftelsen Folkets Gave Rehabiliteringskonferansen på Festiviteten i Haugesund. Under konferansen blir det delt […]

Les mer
Page 1 of 212

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.