Rehabiliteringskonferanse 2014

Tenk smart – bruk kompetansen riktig!

«Helse er å mestre eget liv med de fysiske og psykiske belastninger vi utsettes for»

rehab2014Med regjeringen sin definisjon av helse, hadde statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet, åpningsinnlegget på årets Rehabiliteringskonferanse. Trondheim var vertsby for nærmere 400 deltagere på konferansen fra 20.-22. januar.

Statssekretæren la vekt på den nye regjeringen sin vilje til å satse spesielt på rehabilitering/ habilitering og psykisk helse. Brukermedvirkning må stå i sentrum i utforming av tjenestene og fine ord må omsettes i praktisk handling, var en klar oppfordring til deltagerne.

Konferansen var velorganisert og gjenspeilte spennet i rehabiliteringsfeltet. Det var fin variasjon mellom plenumsforedrag og parallellsesjoner, her fikk alle påfyll innen sitt arbeidsfelt og mindre sesjoner gav mulighet for dialog og spørsmål.

Samhandlingsreformen sine krav til samarbeid på tvers av nivå for å møte fremtidens utfordringer, ble trukket frem både fra forskningsmiljø som NTNU, og forskjellige fagmiljøer. Gode eksempler på hverdagsrehabilitering, læring og mestring og friskliv ble presentert, likeså modeller for kvalitetsutvikling, innovasjon og utvikling av pasientforløp på tvers. Vi fikk høre fra idepoliklinikken på Ullevål, en enhet for mottak og hjelp til utvikling av gode ideer, der de ønsker utvikling ved å ha et kreativt og positivt blikk på det som ikke fungerer optimalt og behov som ikke er dekket. Fra Sunnås sykehus HF fikk vi eksempler på hvordan spillteknologi kan brukes i rehabiliteringsarbeidet og dr. professor juris Aslak Syse, satte fokus på aktuelle rettsregler for habilitering og rehabilitering i lys av samhandlingsreformen.

For egen del fikk jeg stort utbytte av å høre om Kompetansetjeneste for revmatologisk rehablitering (NKRR), sin erfaring med organisering av og samarbeid med brukere i fagutvikling og forsking, presentert av seniorforsker og førsteamanuensis Ingvild Kjeken.

Jeg vil til slutt trekke frem professor Anne Kristine Schanke, Sunnaas sykehus HF og Universitetet i Oslo, sitt innlegg om «Resiliens og mestring». Hun gav oss et innblikk i forskning om menneskelig resiliens eller hardførhet stilt overfor livspåkjenninger. Gjennomgangen representerte et alternativ til fokus på problemer og svikttegn og vektlegger ressurser hos den enkelte og miljøet rundt. Forskningsarbeidet til Masten (2001) «Ordinary magic» peker på at overlevelsesstrategier hos den enkelte er vanlige og samtidig enestående og at det er viktig å understøtte personens håp og strategi.

Deltager på konferansen
Sølvi Heimestøl
FoU-enhet for samhandling

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.