Referat fra møte i tuberkulosenettverk

Tuberkulosenettverket ble startet i oktober 2014, og har så langt hatt møter med et halvt års mellomrom. Siste møte ble avholdt 24.11.2015, med frammøt av 4 helsesøstre og smittevernleger fra 11 av de 18 kommunene.

nettverksmøte_tuberkulosenettverkAlle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose (tbc) skal ved ankomst til Norge bli undersøkt med henblikk på tuberkulose. Det gjelder de fleste land utenom Vest-Europa og U.S.A. Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt forskrifter om dette. Hver kommune har ansvar for å ha et tuberkulosekontrollprogram, i henhold til smittevernloven og forskrifter om tuberkulosekontroll.

Smittevernlege Knut Omdal fra Vindafjord kommune orienterte om deres oppdaterte tuberkuloseplan i møtet 24. november. Denne planen er praktisk og tydelig bl.a. på hvem eller hvilken instans i kommunen som har ansvar for de forskjellige oppgavene, og også hvilke oppgaver som faller på spesialisthelsetjeneste.

Overlege Eva Schmidt orienterte om et tilfelle med multiresistent tbc-basiller. Dette er et regionalt ansvar under infeksjonsavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus. De valgte å isolere pasienten hjemme under behandlingen, og dette ble en reell prøve på samhandlingen mellom 1. og 2. og 3. linjetjenesten.

Overlege Knut Skaug orienterte om en undersøkelse på ventetider hos pasienter som ble screenet i kommunene i vårt område. Det er kort ventetid til screening for pasienter som blir henvist til helsestasjonene i kommunen, og kort ventetid på røntgen, men litt lengre – men full akseptabel – ventetid for de som blir henvist fra helststasjonen til lungepoliklinikken.

Tuberkulosekoordinator Solfrid Johanne Gaard refererte fra den regionale tuberkulosesamlingen. Den akutte flyktningsituasjonen opptok mange. Situasjonen fortoner seg uoversiktlig. F.eks. har de som blir plassert i akutte mottak, etter 3 måneder rett på fastlege og skolegang. Tuberkulosenettverket vil forhåpentligvis være en ressurs hvor man kan dele problemer og gode løsninger med hverandre.

→ Referat fra møtet 24.11.2015

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.