Godt oppmøte på Topplederforum 2015

Fokus på pasientens helsetjeneste

Det var godt oppmøte da Samhandlingsutvalget inviterte til Topplederforum 12. november 2015 i Haugesund. 15 kommuner og Helse Fonna var representert ved politisk og/eller administrativ ledelse i tillegg til fylkesmann, tillitsvalgte, KS og Samhandlingsutvalget med representanter fra brukerne.

topplederforum_2015_1_1 topplederforum_2015_1_2 topplederforum_2015_1_3
Til venstre: May Britt Vihovde, varaordfører Haugesund kommune ønsket velkommen. Til høyre: Olav Klausen, administrerende direktør Helse Fonna HF informerte om helseforetaket sine fokusområder.

Varaordfører i Haugesund kommune, May Britt Vihovde ønsket velkommen til dagen. Nina Westerlund Lie bidro med et humoristisk innslag om samhandling mellom kommuner og foretak og skapte en god stemning før det offisielle programmet startet.

Leder av Samhandlingsutvalget (SU), Kari Ugland presenterte medlemmene i utvalget og informerte om fokuset for arbeidet i SU og i FOUSAM. Hun minnet om at vi ikke må glemme pasienten i våre prioriteringer i en travel hverdag.

topplederforum_2015_2_1 topplederforum_2015_2_2 topplederforum_2015_2_3 topplederforum_2015_2_4
Fra venstre: Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland; Petter Øgar, ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet; Kari Ugland, leder av Samhandlingsutvalget; Lars Helge Sørheim, kommuneoverlege Stord kommune; Reidun Mjør, Klinikkdirektør Stord sjukehus Helse Fonna HF; Berit Morlandstø, verksemdleiar Bømlo kommune

Nasjonalt tilsyn med samhandling 2015 var ett av to hovedfokusområder i Topplederforum. Helga Arianson, Fylkeslege i Hordaland presenterte fra tilsynet som var gjort med Stord sjukehus, Stord og Bømlo kommuner og hadde fokus på «pasienter som utskrives til hjemmet og har hjemmetjeneste». Arianson poengterte viktigheten av toppleders rolle som ansvarlig for å gi rammevilkår i en organisasjon og som sentral bidragsyter til å prege kulturen i egen virksomhet. Hun kom med et klart budskap til Topplederforum: «Som leder må man også etterspørre hvor det er størst risiko for svikt». Arianson oppfatter at det er en stor terskel for å melde avvik og at partene må arbeide for åpenhet på de områder som svikter.

Reidun Mjør, Klinikkdirektør for somatikk Stord sjukehus, Berit Morlandstø, virksomhetsleder Bømlo kommune og Lars Helge Sørheim, kommuneoverlege Stord kommune gjennomførte en felles presentasjon med bakgrunn i samme tilsyn. De understreket at det ble ikke gitt avvik eller merknader i tilsynet, men det ble registrert utfordringer med inn- og utskrivning av pasienter og utfordringer knyttet til ulike journalsystem. Kommuner og sykehus følger sammen opp de utfordringer som er beskrevet i sluttrapporten.

Mjør, Morlandstø og Sørheim påpekte at det er behov for en tettere kontakt mellom leger i sykehus og fastleger, kun halvparten av fastlegene i regionen sier at de kjenner til de lovpålagte tjenesteavtalene. En utvikling med stadig mere medisinsk behandling i kommunen gjør at behovet for forpliktende avtaler med legene på systemnivå kreves. Dette vil trygge både pasienter og personell.

topplederforum_2015_3_1 topplederforum_2015_3_2 topplederforum_2015_3_3
I midten: Nina Westerlund Lie bidro med et humoristisk innslag om samhandling mellom kommuner og foretak.

Administrerende direktør i Helse Fonna, Olav Klausen informerte om foretaket sine fokusområder og samfunnets utfordring med prioritering av økonomiske ressurser med hensyn til behandlingstilbud og bruk av personell. Han sa at han ville gjerne bli invitert til møter i de nye kommunestyrene.

Petter Øgar, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet presenterte innhold og føringer i Primærhelsemeldingen. Samfunnet har utfordringer med blant annet et endret og mer komplekst sykdombilde. Tjenestene er lite koordinerte, brukerinvolvering og brukerperspektivet er dårlig ivaretatt og det er utfordringer knyttet til ledelseskompetanse. Disse utfordringene krever en samordning av tjenester og personell, og team i kommunene bør utformes med utgangspunkt i funksjon og behov for tjenester, ikke diagnoser. Regjeringen foreslår å iverksette tiltak overfor utvalgte brukergrupper som barn og unge, psykisk helse og rus, habilitering og rehabilitering, kronisk syke og brukere med store sammensatte behov, tannhelsetjenester og tjenester knyttet til utsatte for vold og seksuelle overgrep, den samiske befolkningen, innvandrere og innsatte i fengsel.

topplederforum_2015_4_1 topplederforum_2015_4_2 topplederforum_2015_4_3
Til venstre: Lars Helge Sørheim, kommuneoverlege Stord kommune. I midten: spørsmåls- og dialogrunde med Anne Grete Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet og Petter Øgar, ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grete Erlandsen informerte fra kommende Nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringen ønsker en desentralisert struktur som en del av løsningen; en ryggrad av sykehus som sikrer beredskap og øyeblikkelig hjelp. Alle sykehus som i dag har fødetilbud skal fortsatt ha det.

Erlandsen rapporterte at regjeringen ønsker fire typer sykehus:

  • Regionsykehus – hovedsykehus i regionen
  • Stort akuttsykehus – befolkningsgrunnlag på minst 60-80.000
  • Akuttsykehus – skal minst ha akuttfunksjon innen indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi
  • Sykehus uten akuttfunksjoner

Grunnlag for vurdering av sykehusene innenfor disse kategoriene vil bli relatert til befolkningsgrunnlag, transport, geografisk tilgjengelighet og lignende.

Erlandsen framhevet at pakkeforløpet vil bli sentralt fremover, og det vil bli et sterkt fokus på pasientens helsetjeneste. Pasienten vil være den største endringsagenten for nytenking og tilbud i helsetjenesten. Det vil bli et økende behov for fagpersoner innen helse og omsorg, og dette vil kreve vurdering av utdanning og bruken av nøkkelpersonell. Vi må se på hvordan vi skal håndtere utfordringen med å drifte helsetjenestene med færre ansatte sa Erlandsen.

topplederforum_2015_5_1 topplederforum_2015_5_2 topplederforum_2015_5_3
Fra venstre: Lars Helge Sørheim, kommuneoverlege Stord kommune; Berit Morlandstø, verksemdleiar Bømlo kommune; Reidun Mjør, Klinikkdirektør Stord sjukehus Helse Fonna HF; plenum; Anne Grete Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunikasjonssjef i Helse Fonna, Margareth Langebro ledet spørsmåls- og dialogrunden etter innleggene fra Departementet. Topplederforumet viste stort engasjement og interesse for innholdet i meldingene og hadde flere refleksjoner og spørsmål som ble delt i plenum.

Nestleder i Samhandlingsutvalget Andreas Moe Larsen oppsummerte fra dagen.

Sølvi Torvestad, samhandlingskoordinator Helse Fonna HF

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.