Delte erfaringer om øyeblikkelig hjelp

FOUSAM’s erfaringskonferanse 2015

Samhandling om pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp (ø.hj) var hovedtema for årets erfaringskonferanse som ble arrangert 19. mai 2015 på Høgskolen Stord/Haugesund i Haugesund. Rundt 60 deltakere fra både kommuner, helseforetak, Høgskolen samt brukerorganisasjoner fulgte konferansen og diskuterte utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommune og helseforetak.

Leder av Samhandlingsutvalget og samhandlingssjef i Helse Fonna Kari Ugland ønsket velkommen til konferansen. Hun orienterte om Helsetorgmodellen, som ble etterfulgt av FOUSAM, og betydningen det har for samarbeidet mellom kommunene, HSH og Helse Fonna. Når det gjelder utviklingen av de kommunale ø.hj. plasser som skal være i drift innen 1. januar 2016, er det pr. i dag etablert slike plasser som dekker ca. 60% av befolkningen i Helse Fonna. De generelle erfaringer til nå er at de fleste pasientene er eldre. Videre ser en at beleggsprosenten er lav, ofte omkring 30%. Dette er et generelt problem i hele landet.

erfaringskonferansen_2015_1 erfaringskonferansen_2015_2 erfaringskonferansen_2015_3
Fra venstre: samhandlingssjef Kari Ugland, Helse Fonna; deltakere på konferansen; rådgiver Helen Koldal i Forskings- og utviklingsavdelingen, Helse Bergen.

Kommuneoverlege Jostein Helgeland delte erfaringene fra de 5 kommunale ø.hj. plassene i Haugesund som ble tatt i bruk 1. september 2013. Det gikk noe tregt i begynnelsen. I 2014 var det vel 30% belegg, mens det til nå i 2015 har vært over 40%. De aller fleste pasienter kommer fra hjemmet, og blir i all hovedsak lagt inn av legevaktsleger, og oftest på kvelder og i helger. Om lag 2/3 skrives ut til hjemmet.

Rådgiver Helen Koldal fra Helse Bergen kunne fortelle at det er fortsatt ikke startet et tilbud i en rekke kommuner, bl.a. Bergen by. Andre er godt i gang. Lidelser i luftveier, lunger og muskel/skjelettsystemet utgjør en betydelig andel. Det var nyttig å se hvordan Helse Bergen og samarbeidskommuner utfører brukerundersøkelser, samt hvordan de samarbeider i form av en felles driftsgruppe og monitoreringsgruppe for å følge driften av de kommunale ø.hj. plassene etter at avtalene er inngått.

erfaringskonferansen_2015_4 erfaringskonferansen_2015_5 erfaringskonferansen_2015_6
Til venstre: kommuneoverlege Jostein Helgeland. Vokalgruppa «Sjarm» med musikkstudenter fra Stord lærerhøgskole hadde et flott sanginnslag i pausen. Til høyre: prof. Geir Sverre Braut, HSH/SUS.

Prof. Geir Sverre Braut UIS/HSH understreket betydningen av kompetanse hos personell, samt risikoanalyse for å avdekke kritisk svake punkter i behandlingskjeden. Dette må være på plass for å sikre at pasienter på kommunale ø.hj. plasser får en behandling som er forsvarlig og minst like god som på sykehus.

Prosjektleder Gunn Vikingstad orienterte om betydningen av brukermedvirkning og brukerråd i utviklingsarbeid i de fire VESS-kommunene (Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal). Ingrid Gilje Heiberg redegjorde for et studium på HSH «Eldre med alvorlig svikt i vitale organer», spesielt med sikte på pasienter med behov for de kommunale ø.hj. plasser.

Jæren Øybelikkelig Hjelp er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner i Sør-Rogaland som dekker en befolkning på 122 000 innbyggere. Avdelingslege Kåre Øygarden har det medisinske ansvaret for disse 12 plassene, og tilbudet ble åpnet i oktober 2013. Beleggsprosenten har gradvis kommet seg opp i over 70% nå i 2015, og dette er således en suksesshistorie. Øygarden viste at det tar tid å opparbeide tillit blant samarbeidende parter som fastleger og sykehus.

erfaringskonferansen_2015_7 erfaringskonferansen_2015_8 erfaringskonferansen_2015_9
Fra venstre: avdelingslege Kåre Øygarden, Jæren Øyeblikkeleg Hjelp; prosjektleder Gunn Vikingstad, Vindafjord kommune; psykologspesialist Ingrid Camilla Aasbøe Heggland, Helse Fonna.

Delavtale 4 i samhandlingsavtalene har så langt kun omfattet somatikk, men konferansedeltakerne fikk også høre om nyere tilbud i akuttpsykiatrien ved Haugesund og Karmøy DPS ved psykologspesialist Camilla Heggland. Spesielt har ambulant team som kan rykke ut i akutte tilfeller, bidratt til bedre og mer kontinuerlig behandlingskjede i samarbeid mellom 1. og 2. linjetjeneste. Et prosjekt mellom Helse Fonna og Haugesund kommune er spesielt beregnet på pasienter med psykiatri- og rusproblemer som ikke klarer å nyttiggjøre seg de vanlige behandlingstilbudene. Prosjektleder Anita Mølstre var sterkt engasjer i dette ACT (Assertive Community Treatment) tilbudet hvor man driver oppsøkende virksomhet. Denne bedrede samhandling mellom linjene gir bedre kontinuitet for pasienten, og forventes å føre til færre liggedøgn i institusjon.

Presentasjoner fra konferansen

Videoopptak av konferansen

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.