Brobygging mellom forskning og praksis

Glimt fra Forskningskonferansen 2015

21. oktober 2015 arrangerte FOUSAM sin årlige forsknings-, utviklings- og innovasjonskonferanse. Tema denne gangen var «Brobygging mellom forskning og praksis». Rundt 55 deltakere fra kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner og høgskolen var samlet i aulaen på Høgskolen Stord/Haugesund, kampus Stord.

forskningskonferansen_2015_1 forskningskonferansen_2015_2
Fra venstre: deltakere på konferansen. FOUSAM-rådgivere Kristin Ingvaldsen Folven og overlege PhD Knut Skaug under registrering av deltakerne.

Dagen ble ledet av Christine Øye, førsteamanuensis ved HSH og FoU-rådgiver i FOUSAM. Hun innledet dagen med en presentasjon av Forskningsrådets hittil største og viktigste satsing på tjenesteinnovasjon: «Gode, effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – HELSEVEL». Målet ligger i selve navnet og frem t.o.m. 2024 vil det bli utlyst 150 millioner kroner årlig til forskning innen et av områdene som bruker mest ressurser i samfunnet vårt i dag. Det ligger store forventninger til at forskere skal finne smarte og innovative løsninger på samfunnsmessige utfordringer, som at vi får en stadige eldre befolkning som innebærer et økende behov for økt kompetanse og økt produktivitet i tjenestene. Forskningsrådet stiller store krav til søknadene som skal vurderes. Det blir lagt vekt på at vi forsker sammen, på tvers av sektorer og faggrupper, involvering av brukere er et tydelig krav og ikke minst stilles det store krav til å definere nytteverdien av forskningen.

forskningskonferansen_2015_3 forskningskonferansen_2015_4 forskningskonferansen_2015_5
Fra venstre: fysioterapeut Helene Fjellheim Midthun fra Suldal kommune fortalte om erfaringer fra VESS-prosjektet. Kreativ innlegg om brukermedvirkning. FOUSAM-rådgiver Kristin Ådnøy Eriksen holdt foredrag om «Bruker som medforsker». 

Samarbeid/ samhandling, brukermedvirkning og nytte var stikkordene for dagen.

Seniorrådgiver ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling Midt-Norge, Heidi Westerlund fikk god respons fra deltakerne på sitt innlegg om «Bruker spør bruker»-metoden. «Bruker spør bruker» er en dialogbasert evalueringsmetode som har vært utviklet i over 17 år nå. I følge evalueringer av metoden er tydeliggjøring av brukerperspektivet i tjenesten og bedret dialog med brukerne de viktigste motivasjoner for tjenester til å benytte metoden.

forskningskonferansen_2015_6 forskningskonferansen_2015_7 forskningskonferansen_2015_8
Til venstre: FOUSAM-rådgiver Kristin Ådnøy Eriksen snakket om Practice Developement som arbeidsmetode og hvordan FOUSAM integrerer metoden i arbeidet sitt. Til høyre: FOUSAM-rådgiver Christine Øye presenterte Forskningsrådets nye program «Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – HELSEVEL».

Brukermedvirkning ble ytterlige presentert av Kristin Ådnøy Eriksen, førsteamanuensis ved HSH og FoU-rådgiver i FOUSAM. Hun snakket om hvordan vi kan involvere brukere på ulike nivåer i forskningen og tjenesteutviklingen. FoU-rådgiver i FOUSAM, Sølvi Heimestøl og FOUSAM sin erfaringskonsulent Liv Alsaker Sande formidlet på veldig kreativt vis viktigheten av brukerstemmen i tjenesteutviklingen og utforming av pasientforløp.

Under konferansen fikk vi høre om prosjekter i regionen vår. Frode Skorpen, førsteamanuensis ved HSH presenterte en metode han har brukt i sitt doktorgradsarbeid om verdighetsbegrepet; Q-metoden. Q-metodologien er utviklet for å utforske menneskelig subjektivitet. Metoden forener elementer fra kvalitativ og kvantitativ forskning, og bygger bro mellom forskning og praksis.

forskningskonferansen_2015_9 forskningskonferansen_2015_10 forskningskonferansen_2015_11
Til venstre: fornøyde konferansedeltakere. Vokalgruppa «Sjarm» med musikkstudenter fra faglærerutdanning ved HSH hadde et flott sanginnslag. Til høyre: førsteamanuensis Frode Skorpen, Høgskolen Stord/Haugesund.

Diabetesprosjektet i VESS-kommunene ble presentert av fysioterapeut Helene Fjellheim Midthun og er et flott eksempel på et samhandlingsprosjekt som har gått fra idé, prosjekt og nå drift av et trenings- og undervisningstilbud i samarbeid mellom fire kommuner. Det startet som et tilbud til personer med diabetes type 2, men er nå utvidet til å involvere personer med KOLS, overvekt og hjerte-karsykdom.

Kristin Ådnøy Eriksen introduserte forsamlingen til «practice development» som er en metode for å fremme samhandling, for å få frem ulike perspektiv i en gruppe.

forskningskonferansen_2015_12 forskningskonferansen_2015_13 forskningskonferansen_2015_14
Workshop – fra idé til prosjekt til praksis: Gruppearbeid under veiledning av forskere og dagens foredragsholdere.

Som avslutning på konferansen var det lagt opp til gruppearbeid i workshop. Gruppene presenterte sitt arbeid og hadde gode innspill til hva som kan være gode samarbeidsformer når en skal samhandle på tvers, hvordan en skal skape godt samhandlingsklima og hvordan ivareta brukerstemmene. Stikkord i oppsummeringen var tidlig involvering, god informasjon, åpenhet, felles mål og rollefordeling. Denne prosessen resulterte også i gode idéer til samhandlingsprosjekt som kanskje kan realiseres, sammen! Vi ser frem til neste års forskningskonferanse!
.

Presentasjoner fra konferansen

 

Fagartikler

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.